Beloved Garden
 
 
Save-Sex: Hoe ver is te ver? Save Sex!
Je hebt vast weleens van 'Save Sex before marriage' gehoord. Seksualiteit bewaren totdat je getrouwd bent. Maar dan blijf je nog wel met een hoop vragen zitten.
Hoe ver mogen we wel gaan? Waar ligt de grens? Zegt de bijbel daar iets over? Dat is belangrijk, want als je in God gelooft ga je niet langer je eigen weg. Je leeft niet meer zonder de Here God, je houdt rekening met Hem in je leven. Natuurlijk óók in je seksuele leven.
 
Hoe ver is te ver?
De meesten denken dat de Bijbel alles te zeggen heeft over seksualiteit binnen het huwelijk, maar niets over seksualiteit vóór het huwelijk. Dit komt omdat we tegenwoordig op een andere manier een huwelijkspartner vinden. 'Uitgehuwelijkt worden door je ouders' is niet direct iets wat past in deze moderne wereld. Maar 'verkering krijgen', zoals wij dat kennen komt niet in de bijbel voor. Is verkering dan 'onbijbels' en slecht? Nee, natuurlijk niet. De vraag is eigenlijk hoe wij, nu, kunnen voldoen aan datgene wat de Here God in Zijn Woord hierover zegt.
 
Verkering
Verkering is een tijd waarin je elkaar beter leert kennen. Om op een verantwoorde manier te beslissen of je met elkaar wilt trouwen. Niet iedere verkering zal in een huwelijk eindigen, want soms pas je gewoon niet bij elkaar.
Verkering is eigenlijk de bouwplaats waarop het fundament van een huwelijk gebouwd wordt. Een aantal pijlers zijn daarbij belangrijk.
 

Lichamelijke pijler, lichamelijke aantrekkingskracht, de seksuele verlangens.
Emotionele pijler, elkaar begrijpen en communiceren.
Geestelijke pijler, het geloof, de relatie met God.
Sociale pijler, de vriendschappen die je als stel hebt met anderen.
De lichamelijke pijler ontwikkelt meestal wel erg snel. Je voelt je tenslotte tot elkaar aangetrokken. Maar als bijvoorbeeld de emotionele pijler niet op hetzelfde niveau meegroeit valt er een gat in de fundering van je relatie. Als een huis slechte fundering heeft is de kans groot dat het instort. De vier pijlers moeten bij het bouwen aan de relatie even hoog gehouden worden. Als één van de pijlers niet meegroeit, of zelfs in verval raakt wordt je relatie zwak.
 
De bijbel: 2 uiterste grenzen!
De bijbel is geen voorlichtingsboek. Toch wordt er wel specifiek over seksualiteit en relatievorming gesproken. De uiterste grenzen worden duidelijk gesteld.
1) Is de ander christen?
Verkering heeft als doel om naar elkaar toe te groeien totdat je het aandurft om met 'Ja!' jezelf onlosmakelijk met de ander te verbinden.
Omdat het voor de Here God een gruwel is als een gelovige zich onlosmakelijk aan een ongelovige bindt, gaat een christen 'te ver' als hij verkering heeft met een ongelovige. (1.Kon.11:1-7; Ezr.9:1-2; 2Kor.6:14-16)
'Maar misschien gaat de ander wel geloven?' hoor ik je vragen...
Verkering is geen evangelisatie-project! Je kan natuurlijk wel tijdens een gewone vriendschap over je geloof praten. Pas er wel voor op dat je partner geen christen wordt alleen omdat jij dat bent.
2) Geslachtsgemeenschap binnen het huwelijk
De bijbel laat er geen twijfel over bestaan dat geslachtsgemeenschap binnen het huwelijk zuiver en goed is, en buiten het huwelijk zonde is. Met elkaar naar bed gaan voordat je getrouwd bent is dus duidelijk 'te ver'. (Hebr.13:4; 1Kor.6:18)
 
Hoe ver mag ik dan wel gaan?
Er wordt duidelijk aangegeven wat te ver is. Maar hoe kan je er dan kan voor zorgen dat je niet te ver gaat? Verkering met een ongelovige en geslachtsgemeenschap is 'te ver gaan'. Maar dat betekent niet dat de rest zomaar mag... De grote vraag is hoe je met de grenzen en regels van de Here God omgaat. We moeten Gods grenzen serieus nemen. Hij heeft ons geschapen en weet daarom ook wat goed voor ons is.
Zoek niet de uiterste grens, maar een veilige grens!
Verkering en verloving kunnen uitgaan. Je moet ervoor zorgen dat jij samen met je partner op zo'n manier met elkaar omgaat dat je, als het uitgaat, op een reine manier een andere relatie kan aangaan.
 
 
Afspraken met elkaar
Goede afspraken zijn van fundamenteel belang als je niet te ver wilt gaan. Ze zijn nodig voor elkaars bestwil. Als je verder wilt gaan dan de gemaakte afspraak, dan kan je vriend of vriendin je erop wijzen. Afspraken helpen je tegelijk ook om het goede voor de ander voor ogen te houden: de liefde kwets niet, en zoekt zichzelf niet. (1Kor.13:5) Afspraken moeten duidelijk en praktisch zijn. Je moet niet verlegen zijn om de dingen bij naam te noemen.
Afspraken getuigen van respect voor de gevoelens van je vriend of vriendin. Ze getuigen ook van een verlangen om de Here God op de eerste plaats te zetten in je relatie. Een afspraak is niet alleen maar een zaak tussen twee personen die verkering met elkaar hebben, maar de Here God zelf is een betrokken partij. (doe alles tot eer van God, nog even uitwerken) Daarom zal gebed een belangrijke plaats innemen bij het vaststellen van de afspraken.
 
 
Afspraken kunnen verlegd worden...
..... maar niet tijdens de heetste momenten! Het ligt voor de hand dat een stel dat overmorgen hoopt te trouwen, intenser lichamelijk contact zal hebben dan een stel dat eergisteren verkering kreeg. Afspraken moeten dus verlegd kunnen worden, maar wel in onderling overleg en gezamenlijk gebed. Dit is de enige manier om te voorkomen dat begeerte (ik wil de ander) of angst (als ik niet toegeef verlies ik misschien de ander) de drijfveer zijn. 'Goed voelen' is geen reden om grenzen aan te passen. Ook als je over een gestelde grens gaat blijft het goed en lekker voelen.
 
Indien te ver... terug!
Als je de afspraken op een verkeerde manier verlegt, dan moeten de grenzen weer duidelijk bijgesteld worden. Waarschijnlijk ook wat strakker zodat ze in de toekomst meer veiligheid bieden. Afspraken en grenzen zijn er om elkaar te beschermen, en om met elkaar binnen Gods wil te blijven.
Soms gebeurt het dat een stel te ver gaat doordat ze toch met elkaar naar bed gaan. Het is nodig dat ze met elkaar hun zonde voor de Here belijden en concrete afspraken maken om te voorkomen dat het weer gebeurt.
Wat er ook gebeurd is, voor de Here God is het nooit te laat. Hij zal nooit één van Zijn kinderen verwerpen omdat hij of zij gefaald heeft. Maar je daden kunnen wel verstrekkende gevolgen hebben.

Wacht niet te lang met trouwen!
De keuze waar je als christen voor staat is beheersen of trouwen. (1.Kor.7:9) Denk er daarom aan dat de verkeringstijd er is om je op het huwelijk voor te bereiden. Plaats jezelf niet onnodig onder druk door die tijd onredelijk lang te laten duren. Vanaf het moment dat je zeker weet dat jullie voor elkaar bestemd zijn, wacht dan niet te lang meer met trouwen.

Principes uit de bijbel
Seksualiteit is:
goed, omdat de Here God het geschapen heeft!
Seksualiteit is door God geschapen, en daarom goed. Het is niet ongeestelijk om van seks te genieten! Het boek Hooglied is hiervan een duidelijk voorbeeld: Het stel is smoorverliefd op elkaar, en genieten met volle teugen van elkaars lichaam. (Hooglied 4:1-7; 5:10-16; 7:1-13 etc.). Paulus zegt in het Nieuwe Testament dat je elkaar seks binnen het huwelijk
zelfs niet mag onthouden. (1Kor.7:3-6)
een sterke kracht (1Kor.7:1-9)
Huwelijkspartners kunnen altijd aanspraak maken op seksualiteit. Een gezond seksleven bindt huwelijkspartners aan elkaar, een gebrek aan seksuele eenheid kan één van beide partners in de verleiding brengen om vreemd te gaan. Ook zegt Paulus in dezelfde tekst dat de ongehuwden moeten uitkijken voor die sterke kracht vanbinnen (begeerte). Als je jezelf niet in de hand kan houden kan je het beste trouwen, want niet iedereen heeft de gave om alleen te blijven.

Maar als zij zich niet kunnen beheersen, kunnen zij beter trouwen dan door verlangen verteerd te worden. Indien zij zich echter niet kunnen beheersen, laten zij dan trouwen. Want het is beter te trouwen dan van begeerte te branden. (1Kor.7:9).
natuurlijk binnen het huwelijk
Seksualiteit is niet geschapen om zo maar te grabbel te gooien, of om zomaar met iedereen uit te proberen. Het boek Hooglied, waarin seksualiteit een belangrijke plaats inneemt, zegt het zo: Wij hebben een klein zusje; zij heeft zelfs nog geen borsten. Wat moeten wij doen als op een dag iemand om haar komt? Als zij zich in reinheid bewaart, zullen wij haar daarvoor prijzen. Maar als zij zich te gemakkelijk geeft, zullen wij dat verhinderen.

'Wat zullen wij met onze zuster doen ten dage dat iemand naar haar dingt? Als zij een muur is, dan bouwen wij daarop een zilveren tinne; maar als zij een deur is, dan sluiten wij haar af met cederen planken.' (Hooglied 8:8-9).
 
Alle seksualiteit buiten het huwelijk om wordt in de Bijbel hoererij of ontucht genoemd. Ook seks voor het huwelijk valt hieronder.
Laat iedereen het huwelijk in ere houden. Man en vrouw moeten elkaar trouw blijven. Wie overspel pleegt, zal door God gestraft worden.

"Het huwelijk zij in ere bij allen en het bed onbezoedeld, want hoereerders en echtbrekers zal God oordelen." (Heb. 13:4)
Houdt u ver van elke vorm van hoererij. "Vliedt de hoererij" (IKor.6:18)
Loop hard weg voor alle seksualiteit buiten het huwelijk om! (1Tim.6:11 en Matt.6:13)
niet individueel
Echte liefde zoekt zichzelf niet, en kwetst ook zijn partner niet in zijn of haar gevoelens (1Kor.13:5). Dit geldt ook voor seksualiteit. In de praktijk betekent dit dat seksualiteit er dus niet is om jouw eigen behoeften en verlangens te bevredigen. Het gaat om de ander.
 
Vlinders
Verliefdheid, en vlinders in je buik, begeerte en hartstocht zijn misschien wel een vruchtbare, maar geen goede voedingsbodem voor seksualiteit! Het is niet de liefde, maar de verliefdheid die blind is. Verliefdheid stort je in avonturen waar je vaak het eind niet van ziet. Echte liefde laat zich niet leiden door hartstochtelijke gevoelens, maar wel door wat goed is voor de ander. Liefde zoekt het goede voor de ander.
God wil namelijk dat u Hem helemaal toebehoort en dat u zich ver houdt van elke vorm van ontucht. Ieder van u moet zijn lichaam beheersen, zodat het niet onteerd wordt, maar aan God toebehoort. Laat u niet overweldigen door uw hartstochten en begeerten, zoals gebeurt bij mensen die God niet kennen. Want dit wil God: uw heiliging, dat gij u onthoudt van hoererij, dat ieder uwer in heiliging en eerbaarheid zijn vat wete te verwerven, niet in hartstochtelijke begeerlijkheid, zoals ook de heidenen, die van God niet weten, ...
(I Thes. 4:3-5).
Nee!
Zoals iedere verzoeking, is ook de seksuele verzoeking in het begin het makkelijkst te weerstaan. Wie op tijd 'NEE!' zegt, zal het veel gemakkelijker kunnen weerstaan dan wie ermee gaat experimenteren. Verzoekingen hebben alles te maken met onze begeerte, datgene wat wij in het diepst van ons hart zelf willen (Jac 1:14-15). Iets wat je absoluut zelf niet wil is ook geen verzoeking. Het is nodig om 'Nee' te leren zeggen.
 
 
Dus: Wacht tot je getrouwd bent!

 

(WWW.bijbelstudie.com)

Lees meer...
 
 
 
Vraag: "Wat is een gepaste mate van intimiteit vóór het huwelijk?"

Antwoord: Efeziërs 5:3 vertelt ons: "Laat er bij u geen sprake zijn van ontucht of zedeloosheid, of van hebzucht – deze dingen horen niet bij heiligen”. Alles wat ook maar de “schijn” heeft van sexuele immoraliteit is voor een Christen ongepast. De Bijbel geeft ons geen “lijst” van zaken die als een “schijn” van sexuele immoraliteit kunnen worden aangemerkt, noch vertelt de Bijbel ons specifiek welke lichamelijke activiteiten voor een stel zijn “goedgekeurd” voordat zij met elkaar getrouwd zijn. Maar, het feit dat de Bijbel deze kwestie niet specifiek bespreekt betekent nog niet dat God een “pré-sexuele” activiteit vóór het huwelijk zou goedkeuren. “Voorspel” is er in essentie voor ontworpen om je “gereed” te maken voor de sexuele activiteit. Logisch gezien zou “voorspel” dan ook voorbehouden moeten zijn aan getrouwde stellen. Alles wat als “voorspel” zou kunnen worden beschouwd moet dus vermeden worden tot het huwelijk heeft plaatsgevonden (Het is niet nodig om hier in details te treden).

Elke vorm van sexuele activiteit zou beperkt moeten zijn tot getrouwde stellen. Wat kan een stel dan wel doen voordat ze getrouwd zijn? Een dergelijk stel moet elke activiteit uit de weg gaan die hen tot sex kan verleiden, die de schijn van immoraliteit heeft of die als “voorspel” zou kunnen worden beschouwd. Ik zou een stel persoonlijk krachtig aanraden om vóór het huwelijk niet verder te gaan dan het vasthouden van elkaars handen, knuffelen en licht zoenen. Hoe meer een getrouwd stel exclusief met elkaar en met niemand anders te delen heeft, des te specialer en unieker de sexuele relatie binnen het huwelijk zal worden.
(www.gotquestions.org)
 
Lees meer...
 
 
 
Seksualiteit is een onderwerp waar we al vaak over hebben geschreven, omdat Chris in de praktijk ziet hoe belangrijk het is mensen toe te rusten op dit gebied. In dit artikel delen we onze visie op seksualiteit met u, in de hoop dat het u zal helpen uw visie - waar nodig - verder te ontwikkelen én deze ook over te brengen op uw kinderen.

Bijbels kaders

Veel mensen denken dat de Bijbel weinig te zeggen heeft over seksualiteit. Vaak komen we niet verder dan de tekst uit Genesis 2:24: ‘Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen één vlees zijn.' Dat is een belangrijke tekst, maar zeker niet de enige. Als we de Bijbel beter bekijken, dan lezen we veel meer over de kaders die God geeft met betrekking tot seksualiteit.

Het begin
Toen God de aarde schiep, keek hij iedere dag met tevredenheid terug op wat Hij had gemaakt: ‘En God zag dat het goed was'. Nadat God de mens schiep, reageerde Hij echter anders. Voor het eerst in het scheppingsverhaal lezen we dat iets niet goed was. Wat? Dat de mens alleen was (Genesis 2:18).

Dan besluit God: ‘Ik zal hem (de mens) een hulp maken die bij hem past.' Wat dan gebeurt is één van de mooiste dingen die God ooit heeft gedaan. Hij neemt een rib van Adam - maakt hem dus incompleet - en vormt uit die rib Eva: de vrouw van Adam. Als Adam wakker wordt en Eva ziet, reageert hij enthousiast: ‘Eindelijk! Iemand die bij mij past! Iemand die mij compleet maakt.' ‘En daarom', zegt God, ‘zal een man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen tot één vlees zijn.'

Seksualiteit is dus een eenwording van man en vrouw binnen een door God ingesteld verbond (het huwelijk). Samen - man én vrouw - weerspiegelen zij Gods heiligheid (1 Kor. 12:12, Ef. 5:25-27).

Seksualiteit en onze maatschappij
Juíst omdat Gods beeld en heiligheid worden weerspiegeld door de eenwording tussen man en vrouw, is seksualiteit een terrein waarop de boze erg actief is: hij doet zijn uiterste beste om het beeld van seksualiteit te verdraaien. Iedereen die een beetje om zich heen kijkt, ziet dat hem dit aardig lukt. Oók in christelijke gezinnen.

Maar de kijk die de maatschappij op seksualiteit heeft, is toch echt een hele andere dan die van God! De maatschappij wil ons laten geloven dat seksualiteit alleen bestaat uit een technisch verhaal: het moet lekker zijn en jíj moet je er goed bij voelen.

Het woord van God leert ons dat seksualiteit méér is dan alleen een technische handeling. Dat het gaat over wie je bent als persoon. Dat seksualiteit wat doet met je gevoelens en je emoties, met je wezen als mens (Hooglied 4:9-11). Dat je je lichaam van God hebt gekregen om Hem mee te eren (Rom. 12:1). En dat seksualiteit door God gegeven is binnen de veilige kaders van een door God ingesteld verbond: het huwelijk (Gen. 2:24).

Met kinderen praten over seksualiteit
Als wij - als christenen - deze boodschap niet overbrengen op onze kinderen en tieners, dan doet niemand het. Het is onze opdracht om hen de waarheid - Góds waarheid - te leren over liefde en seksualiteit. God zelf geeft ons de opdracht om onze kinderen te onderwijzen over Zijn principes én deze ook voor te leven (zie Deut. 11:18-19).

Praten over seksualiteit gaat het beste als we ervoor kiezen dit onderwerp een wezenlijk onderdeel te laten zijn van de opvoeding. Seksuele opvoeding begint al op jonge leeftijd: de veiligheid die een kind ervaart, het lichamelijk contact met de ouders (knuffelen), de mate waarin het kind ervaart dat het er mag zijn.

Gedurende de peuter- en kleuterleeftijd komen kinderen meestal zelf met vragen. Neem de tijd om deze vragen te beantwoorden. Lees de boekjes samen door en praat erover. Als praten over seksualiteit wordt geïntegreerd in het hele leven, zal het ook gemakkelijker zijn met kinderen te praten als ze de tienerleeftijd bereiken.

Maar liefst 88 procent van de tieners geeft aan dat ze graag meer van hun ouders hadden willen horen over seksualiteit! Blijf daarom ook in deze leeftijd aandacht besteden aan het onderwerp. Open discussies in het gezin over de betekenis van seksualiteit, voorbehoedsmiddelen en seks voor het huwelijk.

Niet van een leien dakje
Dat u als ouder/opvoeder een belangrijke rol speelt in de beeldvorming van uw kind met betrekking tot seksualiteit, mag duidelijk zijn. Dat u het misschien niet altijd even makkelijk vindt om over dit onderwerp te praten, is begrijpelijk. Maar het hoeft niet allemaal van een leien dakje te gaan. Het geeft niets als u even niet weet wat te zeggen of als uw tieners merken dat u het een lastig onderwerp vindt om over te praten. Het gaat erom dát u erover praat en uw kinderen de waarheid over seksualiteit en liefde leert.
 
Lees meer...
Beloved Garden!
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
Link naar:
 
 
 
 
 
 

Beloved Garden

is een prachtige tuin

waar het heerlijk vertoeven is,

met kleurrijke

en welriekende bloemen

en het betoverende gezang

van vrolijke vogels.

 

 

 

  
 
  
Beloved Garden:
 
Een plaats om tot rust te komen.
Een plaats om tot jezelf te komen.
Een plaats om je eens even lekker terug te trekken
en bij te tanken.
En dat doe ik in mijn Beloved Garden
in mijn geliefde tuin.
Heerlijk genieten.
En dat doe je het beste met het Woord van God.
Het boek Hooglied leek mij het beste passend
in mijn Beloved Garden.
 
@Beloved Daughter
 
 
  
 
  
 
  
  
  
    
 
 
 
Meer van Beloved Daughter:

    Afgesloten Hof

    Beautiful Place

    Beloved Court

    Beloved Daughter

    Beloved Garden

    Beloved Place

    Beloved Woman

    Bride of Christ

    Daughter of Christ

    Deserted Place

    Desolate Place

    God's garden

    Holy Place

    Hooglied

    Lonely PLace

    Lovely Garden

    Oase

    Resting Place

    Rose of Love

    Rose of Sharon

    Prince of Peace

    Schuilgrot

    Tuin van God

    Vreugdebron

    Vredevorst

  

 

 

Laatste reacties
    Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl