Beloved Garden

 

 

Hof van Eden 1

 

Hof van Eden - Voor de Mensheid Geschapen De Hof van Eden wordt in hoofdstukken 2 en 3 van het boek Genesis beschreven. De Heer schiep de Hof specifiek voor Adam, de eerste mens, die door God was geschapen. In Genesis 2:8-9 lezen we: "Daarna legde de HEER God een tuin aan in Eden, ergens in het oosten, en daarin plaatste Hij de mens die Hij geboetseerd had. De HEER God liet uit de grond allerlei bomen opschieten, aanlokkelijk om te zien en heerlijk om van te eten". Sommige mensen geloven dat de Hof zich op een bergtop bevond of dat het wellicht een plaats was waar zoetwaterbronnen ontsproten, omdat we het volgende kunnen lezen: "In Eden ontspringt de rivier die water geeft aan de tuin; zij splitst zich in vier armen" (Genesis 2:10) .
De Hof van Eden was perfect. Deze bood zowel schoonheid als voeding en was de thuisplaats van allerlei bomen die "aanlokkelijk om te zien en heerlijk om van te eten" waren. De Hof was een bron van zoet rivierwater om van te drinken. God plaatste de mens "in de tuin van Eden, om die te bewerken en te beheren" (Genesis 2:15).

Hof van Eden - Een Bijbelse Tegenstrijdigheid? De Hof van Eden, zoals deze in het Genesis verslag wordt beschreven, wordt door critici vaak aangehaald omdat deze een schijnbare tegenstrijdigheid bevat. Critici vergelijken de "scheppingsweek" in Genesis hoofdstuk 1 (de schepping van planten op Dag 3 en van dieren en mensen op Dagen 5 & 6) met de schepping van de Hof van Eden in Genesis hoofdstuk 2 (de hof werd voor de mens geschapen nadat de mens reeds door God was voortgebracht). We lezen: "Zo werden de hemel en de aarde voltooid, en alles waarmee ze toegerust zijn. Op de zevende dag bracht God het werk dat Hij verricht had tot voltooiing. Hij rustte op de zevende dag van al zijn werk dat Hij verricht had. God zegende de zevende dag en maakte hem heilig, want op die dag rustte God van al het werk dat Hij scheppend tot stand had gebracht. Dit is de geschiedenis van het ontstaan van de hemel en de aarde, zoals ze geschapen zijn. Toen de HEER God aarde en hemel maakte, waren er op aarde nog geen wilde planten en groeide er geen enkel veldgewas, want de HEER God had nog geen regen op de aarde laten vallen en er was nog geen mens om de grond te bebouwen" (Genesis 2:1-5) .
Critici wijzen er op dat Genesis 1 verkondigt dat planten op Dag 3 werden geschapen, terwijl de mens op Dag 6 werd geschapen. Waarom lezen we dan in Genesis 2 dat er geen planten waren omdat de mens nog niet gevormd was? De sleutel tot het antwoord is dat we Genesis 1 en Genesis 2 in de juiste context moeten lezen. Genesis 2:1-4 beëindigt de "scheppingsweek" terwijl Genesis 2:5 begint met het verslag over de Hof van Eden. Dit wordt duidelijk uit de gehele context van Genesis hoofdstuk 2 en het feit dat de Hof nog niet door God was aangelegd. Hij had de mens nog niet geschapen die de Hof moest "bewerken en beheren" (Genesis 2:15). We lezen dat God in de Hof van Eden, die Hij voor de mens had geschapen, elk dier uit de aarde boetseerde en elk dier naar Adam bracht om van hem een naam te krijgen. Critici stellen dat dit een tegenstrijdigheid is, omdat we lezen dat God de dieren op Dagen 5 & 6 van de scheppingsweek schiep (voordat de hof door God was geschapen). Deze schijnbare tegenstrijdigheid kan gemakkelijk verklaard worden. God schiep de wereld en alle dieren in de wereld. Daarna schiep Hij de mens. En daarna toonde Hij elk dier aan de mens zodat de mens elk dier een naam kon geven (en waarschijnlijk ook om de mens te laten zien dat God inderdaad de dieren had geschapen, omdat de mens later werd geschapen dan de dieren en er dus geen getuige van was geweest). "De mens gaf dus namen aan alle tamme dieren" (Genesis 2:20). Het afzonderlijk lezen van de twee verslagen (de schepping van de aarde als een biosfeer in Genesis 1 en de schepping van een enkele hof en wat daarin gebeurde in Genesis 2) en het vervolgens aanhalen van de verschillen tussen deze twee verslagen als een tegenstrijd getuigt van een zwakke hermeneutiek (bijbelse interpretatie).

http://www.allaboutgod.com

 Reacties

 

Hof van Eden 2

Hof van Eden - Het Land van het Paradijs God gaf de Hof van Eden aan de mens om deze te beheren en te bewerken en hoewel deze inderdaad spectaculair was, was deze nog niet het paradijs. Het ultieme juweel in de kroon van perfectie, het toppunt van aardse schoonheid, ontbrak nog. God verkondigde: "Het is niet goed dat de mens alleen blijft..." (Genesis 2:18). En ook al gaf Adam "dus namen aan alle tamme dieren en aan alle vogels van de lucht, en aan al de wilde beesten", toch was hij niet in staat om een hulp te vinden "die bij hem paste" (Genesis 2:20). Daarom "liet de HEER God de mens in een diepe slaap vallen; en terwijl hij sliep, nam Hij één van zijn ribben weg en zette er vlees voor in de plaats. En de HEER God vormde de rib die Hij uit de mens had weggenomen tot een vrouw, en bracht haar naar de mens. Toen zei de mens: ‘Eindelijk, dit is been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees! Mannin zal zij heten, want uit een man is zij genomen.’ Daarom zal een mens zijn vader en zijn moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw, en die twee zullen één zijn. Ze waren beiden naakt, de mens en zijn vrouw, maar ze voelden geen schaamte voor elkaar" (Genesis 2:21-25).
Terugkomend op de vermeende tegenstrijdigheid die we op de vorige pagina noemden, is het belangrijk om op te merken dat Jezus Christus de letterlijke verslagen in Genesis 1 en 2 aanvaardde. In Matteüs 19:3-6 lezen we: "Er kwamen farizeeën op Hem af om Hem op de proef te stellen. Ze zeiden: 'Is het een man geoorloofd zijn vrouw te verstoten om een willekeurige reden?’ Hij gaf ten antwoord: ‘Hebt u niet gelezen dat de schepper hen vanaf het begin mannelijk en vrouwelijk heeft gemaakt? En dat Hij gezegd heeft: Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw, en die twee zullen één zijn? Ze zijn dus niet meer twee, maar één. Dus, wat God heeft verbonden, moet de mens niet scheiden.'" Hier citeerde Jezus uit Genesis 1:27 en 2:24, wat aantoont dat Hij Genesis 1 en 2 niet als tegenstrijdige scheppingsverhalen beschouwde die gecorrigeerd zouden moeten worden.

Hof van Eden - Het Land van de Keuze De mens werd voor één doel geschapen en voor dat doel in de Hof van Eden geplaatst - om een ware liefdesrelatie met zijn Schepper God te hebben. Een noodzakelijk ingrediënt voor een oprechte liefdesrelatie is een vrije wil. Ware liefde kan per definitie niet bestaan als hier niet vrijwillig voor wordt gekozen. Tenzij we dus de mogelijkheid hebben om te kiezen is het niet mogelijk om werkelijk lief te kunnen hebben. Een misvatting die mensen vaak hebben is dat liefde een emotie of een verlangen zou zijn. Nee: lust is een emotie of een verlangen. Liefde is een beslissing. Liefde is jouw beslissing om de verlangens van het onderwerp van je genegenheid op de eerste plaats te stellen in plaats van je eigen verlangens. En dus gaf God de mens het vermogen om te kiezen -- om er voor te kiezen om God lief te hebben of om zichzelf op de eerste plaats te stellen. "En de HEER God gaf de mens dit gebod: ‘Je mag van alle bomen in de tuin overvloedig eten, maar van de boom van de kennis van goed en kwaad mag je niet eten'" (Genesis 2:16-17).
De mens had dus een keuze: God gehoorzamen of God niet gehoorzamen -- om God's wensen voorrang te geven of om zijn eigen verlangen voorrang te geven; zijn verlangen om eerst van de verboden vrucht te eten. De mens at van deze vrucht en God verbande hem uit de Hof van Eden. Het Paradijs ging verloren. Vanwege de rebellie van de mens vervloekte God de wereld, in het belang van de mens. God schiep de mens met het potentieel om te zondigen, maar Hij schiep de zonde niet. Adam en Eva, de eerste man en de eerste vrouw, zetten dat potentieel om in een werkelijkheid en brachten zo de zonde in de wereld, en sindsdien zijn alle mannen en vrouwen "verraderlijk, roekeloos, verwaand, meer genotzuchtig dan godvruchtig" geweest (2 Timoteüs 3:4).

http://www.allaboutgod.com/

 Reacties

 

 

Hof van Eden

 

De Hof van Eden (ook Tuin van Eden, uit het Hebreeuws: gan eden) of het (aardse) paradijs was volgens de Bijbel de perfecte en prachtige plaats waar de eerste mensen, Adam en Eva verkeerden.

Volgens het Bijbelboek Genesis, het tweede hoofdstuk, lag de hof in Eden, in het oosten.[1] In de hof ontsprong een rivier die zich in vieren splitste, in de Pison, de Gichon, de Tigris en de Eufraat. Van de eerste drie wordt het stroomgebied aangegeven: de Pison stroomde om het land Chawila heen ("daar waar het goud is"), de Gichon stroomde om Ethiopië heen en de loop van de Tigris lag ten oosten van Assur.

God stond de mens toe te eten van de vruchten van alle bomen, behalve van de boom van de kennis van goed en kwaad. De overtreding van dit verbod leidde tot de zondeval.

Er stond nog een belangrijke boom in de hof: de levensboom. Het eten van deze boom was vóór de zondeval niet verboden, maar de mens werd na de zondeval uit de hof verjaagd om hem de toegang tot die boom te beletten.

(Wikipedia)

 

 

 

De Bijbel zegt over de Hof van Eden:

 

"En er ontsprong in Eden, een rivier om de hof te bevochtigen en daar splitste zij zich in vier stromen."  (Genesis 2:10)

Twee van deze rivieren worden genoemd Pison en Gichon. (See: Genesis 2:10-14)

Daarom nemen veel Christenen aan, dat de oorspronkelijke tuin ergens in Mesopotamië moet zijn geweest, (daar waar tegenwoordig Irak ligt) waar de huidige Tigris en de Eufraat stromen.

De Bijbel, echter beschrijft een uitgestrekte wereldwijde vloed, veel eeuwen nadat Adam en Eva uit de hof waren verdreven. Het bezinksel lag soms kilometers dik als stille getuige van dit rampscenario, dat voor altijd de wereld van voor de zondvloed begraven heeft.

Na de vloed verhuisden de overlevenden (Noachs gezin) naar de vlakte van Sinear (Sumeria/Babylonië) dat is de plaats, waar we die rivieren kunnen vinden, die we nu de Tigris en Eufraat noemen. Het is duidelijk, dat dit niet dezelfde rivieren kunnen zijn. Zij lopen boven de door de zondvloed afgezette lagen sediment en ze bevatten miljarden dode dieren. (gedood door de zondvloed). Deze rivieren waren waarschijnlijk genoemd naar de oorspronkelijke rivieren van voor de vloed, net zoals de pioniers vanuit Engeland in Amerika en Australië bekende namen gebruikten voor vestigingen in de nieuwe wereld.

Let wel, de Bijbel spreekt ook over een rivier die zich in vieren splitst. Die kunnen we nu niet meer terugvinden in het Midden-Oosten.

De Tuin werd verwoest door de Vloed.

De huidige locatie op de wereldbol kan nooit meer gevonden worden.

(Bron:http://www.christiananswers.net)

 

 

 

Reacties

 

 

 

 

 

 

Als de Hof van Eden

In 1 Petrus 1:18-19 staat “...Wetende dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent .... maar met het kostbaar bloed van Christus...”

God heeft ons vrijgekocht; dat betekent ‘bevrijd, verlost, gekocht met een prijs’. Wij zijn vrijgekocht met het dierbare bloed van Jezus Christus zelf, wij zijn weer terug bij God, Gods eigendom, Zijn kinderen! Dit woord ‘vrijgekocht’ geeft aan dat we eerst gevangene of slaaf waren, gebonden, vastzittend, opgesloten, geen toekomst. NU zijn we vrij! Vrij van zonde, vrij van ons verleden, vrij van de macht van de duisternis, vrij van hopeloosheid, vrij van verslagenheid, vrij van elk gevolg van zonde en dus in feite terug in de Hof van Eden: een plaats van volledige zegen en heerlijkheid. Terug in Gods Koninkrijk, in Zijn ‘systeem’, onder Zijn zorg en in Zijn liefde.

God heeft alles al gegeven; wij leren hoe te ontvangen. Elke dag is een stap vooruit waarin we kunnen leren hoe God denkt, wat Zijn weg tot leven is en overvloed, hoe we in gezondheid kunnen wandelen en in succes, hoe we met elkaar om horen te gaan, hoe je je huwelijk tot succes brengt, hoe je je kinderen opvoedt etc.etc. We zitten in een soort leerschool waarin we steeds meer leren van hoe we werkelijk alles ontvangen van God, Zijn zegeningen en Zijn voorzieningen op elk gebied. Dat is wat we noemen: een discipel zijn van Jezus Christus. Jezus zegt dat al deze dingen realiteit worden in ons leven door het kennen van de waarheid van Gods Woord. Hosea 4:6 zegt “Door gebrek aan kennis gaat Mijn volk ten onder” en Jezus zegt in Johannes 8:32 “Je zult de waarheid kennen en de waarheid [die je kent en kan toepassen] zal je VRIJMAKEN”.

Door de kennis van het Woord van God toe te passen op elk gebied van je leven verandert elke tuin in een Hof van Eden. Het maakt niet uit hoe de tuin van je leven er nu uitziet, misschien staat het vol met onkruid en denk je: “Waar moet ik beginnen?”. Misschien is een gedeelte van je tuin al prachtig en een ander gedeelte ligt vol met puin; je mag weten dat als je standvastig bezig bent met de Gods Woord, dat je tuin zal zijn als Gods Hof van Eden. Misschien is je tuin als een woestijn. Het Woord zegt: “De woestijn zal bloeien als een roos...” Je kunt hier een heel mooi stuk over lezen in Jesaja 35 wat spreekt over de vrijgekochten (jij en ik) en ons leven. Prachtig.

In Jesaja 51:1-3 vinden we het volgende stuk: Hoort naar Mij, gij die de gerechtigheid najaagt, gij die de HERE zoekt. Aanschouwt de rots waaruit gij gehouwen zijt, en de holte van de put waaruit gij gegraven zijt; aanschouwt Abraham, uw vader, en Sara, die u baarde; want Ik riep hem als eenling en Ik zegende hem en vermenigvuldigde hem. Want de HERE troost Sion, Hij troost al haar puinhopen; Hij maakt haar woestijn als Eden en haar wildernis als de hof des HEREN; blijdschap en vreugde zullen er gevonden worden, loflied en geklank van gezang.

We lezen daar: “Kijk naar Abraham, uw vader...” Dit is precies wat de Bijbel zegt in Galaten 3:7 “Begrijp dan toch dat zij die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn.”

Wij zijn die groep mensen waar God over spreekt. Abraham is onze vader en we worden uitgenodigd te kijken naar Gods zegen op het leven van hem en Sara. Er staat dat God hem riep als eenling en hem zegende. Hij werd zeer voorspoedig en invloedrijk en een zegen voor alle volkeren. Dit is blijkbaar ook Gods plan voor jouw leven.

Er bestaan heel wat ideeën over wat het woord ‘zegen’ betekent. Als we onderzoeken naar wat de werkelijke betekenis is van zegen is dat: ‘een bekrachtiging (ontvangen kracht) om voorspoedig te zijn’, of ‘kracht om uitmuntend te zijn in hetgeen waar je je op toelegt’. We noemen dat bovennatuurlijke kracht. Kracht die bovenop jouw natuurlijke kracht komt. Wij, als kinderen van God hebben die zegen!

Dat staat in Galaten 3:9 “Daarom worden zij die uit het geloof zijn, gezegend samen met de gelovige Abraham.”

Het gekke is dat bijna alle Nederlandse vertalingen zeggen: “worden gezegend”, terwijl de grondtekst zegt: “zijn gezegend”. Wat is het verschil: Als je “wordt gezegend” is dat iets wat nog moet gaan gebeuren in de toekomst, maar als je “bent gezegend” dan heb je het nu!

Deze kracht die nu al op jou is wordt zichtbaar zodra je in geloof handelt op het Woord van God. Met God is je leven een succes! Je zou kunnen zeggen: “Ja maar, nu nog niet, want er zijn nu nog allerlei uitdagingen en sommige delen van mijn leven liggen nog overhoop”. Maar dat is niet hoe God spreekt en denkt. We hebben afgelopen zondag gehoord over Jericho in Jozua 6. God zegt daar in vers 2: ”Toen zei de HEERE tegen Jozua: Zie, Ik heb Jericho met zijn koning en zijn strijdbare helden in uw hand gegeven.” Nog voordat het volk aan de opdracht begint om hun belofte [Jericho] in te nemen, heeft God al gezegd: Het is als jouw eigendom, je hebt het al! Dit zie door de hele Bijbel heen.

Dat is geloof; van tevoren zien met de ogen van geloof dat de tuin van je leven als een Hof van Eden is. Gezondheid, voorspoed, heiligheid, blijheid, vrede, rust in je lichaam, in je ziel, in je geest, in je financiën, in je familierelaties, op school, op je werk, in de kerk. Denk en spreek zó over jezelf, over je man, je vrouw, je kinderen, je baan, je toekomst, je leven en handel op basis van Gods instructies en beloften.

Ik ben zo blij met de diensten en de lifegoups waar prediking en onderwijs wordt gegeven over wat de Bijbel zegt over al deze gebieden van ons leven, zodat we praktisch inzicht krijgen in wat we kunnen doen en hoe we kunnen handelen om God te plezieren en Zijn plan voor ieders leven te zien ontvouwen.

De tuin van jouw leven zal zijn als de Hof van Eden en vergeet niet: Je bent gezegend!

http://www.jubilee.nl

 

Reacties
Beloved Garden!
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
Link naar:
 
 
 
 
 
 

Beloved Garden

is een prachtige tuin

waar het heerlijk vertoeven is,

met kleurrijke

en welriekende bloemen

en het betoverende gezang

van vrolijke vogels.

 

 

 

  
 
  
Beloved Garden:
 
Een plaats om tot rust te komen.
Een plaats om tot jezelf te komen.
Een plaats om je eens even lekker terug te trekken
en bij te tanken.
En dat doe ik in mijn Beloved Garden
in mijn geliefde tuin.
Heerlijk genieten.
En dat doe je het beste met het Woord van God.
Het boek Hooglied leek mij het beste passend
in mijn Beloved Garden.
 
@Beloved Daughter
 
 
  
 
  
 
  
  
  
    
 
 
 
Meer van Beloved Daughter:

    Afgesloten Hof

    Beautiful Place

    Beloved Court

    Beloved Daughter

    Beloved Garden

    Beloved Place

    Beloved Woman

    Bride of Christ

    Daughter of Christ

    Deserted Place

    Desolate Place

    God's garden

    Holy Place

    Hooglied

    Lonely PLace

    Lovely Garden

    Oase

    Resting Place

    Rose of Love

    Rose of Sharon

    Prince of Peace

    Schuilgrot

    Tuin van God

    Vreugdebron

    Vredevorst

  

 

 

Laatste reacties
    Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl