Beloved Garden
 
 
Verootmoediging
 
 
 
Here, wie zal bestaan,
als U de ongerechtigheden in gedachtenis houd? (1)
Maar zover als het oosten is van het westen,
zover doet u onze ongerechtigheden van ons. (2)
Daarom verneder ik mij onder uw machtige hand,
opdat U mij zult verhogen op uw tijd (3)
Ontzondig mij met Hysop, dan ben ik rein,
was mij met het bloed van Jezus,
dan ben ik witter dan sneeuw. (4)
Schep in mij een rein hart,
en vernieuw in mijm binnenste een vaste geest. (5)
Als offer van aanbidding breng ik
U mijn verbroken geest,
want een verbroken en verbrijzeld
hart veracht Gij niet, o God. (6)
Behoed mij voor overmoed,
laat die over mij niet heersen;
dan ben ik onberispelijk en
vrij van grove overtredingen (7)
Doorgrond mij, o God en ken mijn hart;
Toets mij en zie, of bij mij een heilloze weg is,
en leidt mij op de eeuwige weg. (8)
 
 
 
(1) Psalm 130:3
(2) Psalm 130:12
(3) 1 Petrus 5:6
(4) Psalm 51:9 / 1 Joh. 1:7
(5) Psalm 51:12
(6) Psalm 51:19
(7) Psalm 19:14
(8) Psalm 139:23-24
 
 
Bron:DPM
 
 
Lees meer...
 
Door het bloed van Jezus!
 
 
Wij overwinnen satan door persoonlijk te
getuigen wat Gods Woord zegt dat
het bloed van Jezus voor ons doet. (1)
Door het bloed van Jezus ben ik
verlost uit de handen van de duivel. (2)
Door het bloed van Jezus zijn al mijn zonden vergeven. (3)
Door het bloed van Jezus wordt ik voortdurend
gereinigd van alle zonden. (4)
Door het bloed van Jezus ben ik
tot een rechtvaardige gemaakt,
alsof ik nooit gezondigd had. (5)
Door het bloed van Jezus ben ik heilig gemaakt,
apart gezet voor God. (6)
Door het bloed van Jezus heb ik vrijmoedigheid
om in de aanwezigheid van God te komen. (7)
Het bloed van Jezus pleit voortdurend
voor mij tot God in de hemel! (8)
Mijn lichaam is een tempel
voor de Heilige Geest, verlost, gereinigd
en geheiligd door het bloed van Jezus! (9)
 
 
 
(1) Openbaring 12:11
(2) Efeze 1:7
(3) Psalm 107:2
(4) 1 Johannes 1:7
(5) Romeinen 5:9
6) Hebreeën 13:12
7) Hebreeën 10:19
(8) Hebreeën 12:24
9) 1 Korinthe 6:13
 
 
Bron: DPM
 
 
Lees meer...
 

Wie ben ik in CHRISTUS

Mijn relatie tot God:

Joh: 1:12 Ik ben Gods kind.
Joh 15:15 Ik ben een vriend van Christus.
Rom 5:1 Ik ben rechtvaardig verklaard.
1Kor 6:17 Ik ben verbonden met de Heer, en één geest met Hem.
1 Kor 6:20 Ik ben gekocht en betaald, ik ben Gods eigendom.
1 Kor 12:27 Ik ben een deel van het lichaam van Jezus.
Ef 1:1 Ik ben een heilige.
Ef 1:5 Ik ben door God als Zijn kind geadopteerd.
Ef 2:8 Ik heb toegang tot de Vader door de Heilige Geest.
Kol 1:14 Ik heb verlossing ontvangen, en mijn zonden zijn vergeven.
Kol 2:10 Ik heb volheid verkregen in Christus. In Hem ben ik volkomen.

Mijn positie in God:

Rom 8:1,2 Ik ben voor altijd vrij van veroordeling.
Rom 8:28 Ik mag er zeker van zijn dat alle dingen meewerken ten goede.
Rom 8:31-34 Ik mag weten dat niemand mij nog kan veroordelen.
Rom 8:34-39 Ik kan nooit meer gescheiden worden van de liefde van God.
2 Kor 1:21,22 Ik ben bevestigd, gezalfd en verzegeld door God.
Kol 3:3 Ik ben met Christus in God verborgen.
Fil 1:6 Ik ben er van overtuigd dat God het goede werk dat Hij in mij
begonnen is, ook zal afmaken.
Fil 3:20 Ik ben een burger van de hemel.
2 Tim 1:7 Ik heb geen geest van lafhartigheid, maar een geest van kracht,
liefde, en bezonnenheid.
Heb 4:16 Ik ontvang barmhartigheid en genade wanneer ik ze nodig heb.
1 Joh 5:18 Ik ben uit God geboren, en de boze heeft geen vat op mij.

Mijn waarde in God:

Matt 5:13,14 Ik ben het zout van deze aarde en het licht van deze wereld.
Joh 15:1,5 Ik ben een rank aan de ware wijnstok, een kanaal van Zijn kracht.
Joh 15:16 Ik ben uitgekozen en aangewezen om vrucht te dragen.
Hand 1:8 Ik ben een persoonlijk getuige van God de Vader.
1 Kor 3:16 Ik ben Gods tempel.
2 Kor 5:17 Ik ben een nieuwe schepping in Christus.
2 Kor 5:18 Ik ben een kanaal voor Gods verzoening in Christus.
2 Kor 6:1 Ik ben Gods medewerker( 1 kor 3:9)
Ef 2:6 Ik bekleed in Christus een plaats in de Hemelse gewesten.
Ef 2:10 Ik ben Gods maaksel.
Ef 3:12 Ik mag met vrijmoedigheid en vertrouwen tot God naderen.
Fil 4:13 ik ben in staat, om in de kracht van Christus, alle dingen te doen.
 
 
Bron: DPM
 
 
Lees meer...
 
 
 
Proclamatie voor onze regering
 
 
Almachtige God,
U bent de koning van alle koningen.
De Heer van alle heren. "1"

U heeft macht over het koningschap van mensen
en U geeft dat aan wie U wil? "2"

Ook het huidige gezag is door U ingesteld. "3"

Ik bid voor alle gezagdragers van België en Nederland. "4"

Leidt onze regering waarheen U wilt. "5"

Geef sterkte aan onze regering "6"
en doe de goddelozen van hen weg. "7"

Geef dat wij een stil en rustig leven mogen leiden
in alle godsvrucht en waardigheid. "8"

Laat ons land vol woorden van de kennis
van Uw heerlijkheid. "9"

Laat Uw koninkrijk baanbreken in ons land. "10"


1 1Timoteüs 6:15
2 Daniel 4:22
3 Romeinen 13:1(NBV)
4 1Timoteüs 2:4
5 Spreuken 21:1
6 1Samuël 2:10
7 Spreuken 25:5
8 1Timoteüs 2:2
9 Habakuk 2:14
10 Matteüs 6:10

Bron: DPM
 
 
 
Lees meer...
 
Lofprijs voor de Koning
 
Door Jezus wil ik God voortdurend, een lofoffer brengen,
de hulde van mijn lippen, die zijn naam prijzen!"1"

Heer Jezus, U bent het Lam dat geslacht is,
en waardig te ontvangen de macht en de rijkdom,
de wijsheid en sterkte
de eer en de heerlijkheid en de lof."2"

U, mijn God en Koning, wil ik roemen,
Uw naam prijzen tot in eeuwigheid.
Elke dag wil ik Uw naam loven;
Groot is de Heer."3"

U bent koning van Israël"4"
en de koning van de vrede"5"
U bent koning der eeuwen"6"
de Koning der koningen en de Heer der heren"7"

U bent de heilige en U troont op de
lofzangen van uw volk."8"

Laat zo mijn mond de lof spreken van de Heer
en alles wat leeft zijn heilige naam prijzen
tot in eeuwigheid."9"

Amen!

1 Hebreeën 13:15
2 Openbaring 5:11-13
3 Psalm 105:1-2
4 Zefanja 3:15
5 Jesaja 9:5
6 Psalm 145:13
7 1Tomoteüs 6:15
8 naar Psalm 22:4
9 Psalm 145:21
 
 
Bron:DPM
 
 
Lees meer...
 
 
 
In Christus heb ik zekerheid
 
Ik ben voor eeuwig vrij van veroordeling
Ik ben verzekerd dat alle dingen
meewerken ten goede
Ik ben vrij van alle aanklachten tegen mij
Ik kan niet worden gescheiden van de
liefde van God
Ik ben bevestigd, gezalfd en verzegeld
door God
Ik ben verborgen met Christus in God
Ik ben verzekerd dat God het goede werk
zal afmaken in mij
Ik ben een burger van de hemel
Ik heb geen geest van angst, maar van
kracht, liefde en bezonnenheid
Ik kan barmhartigheid en genade vinden
in tijden van nood
Ik ben uit God geboren en de boze kan
mij niet raken
 
 
@Bron: DPM

Lees meer...
 
 
In Christus ben ik waardevol
 
Ik ben het zout en het licht van de aarde
Ik ben een rank van de ware wijnstok,
een kanaal van Zijn leven.
Ik ben uitgekozen en aangewezen om
vrucht te dragen
Ik ben een persoonlijke getuige
van Christus
Ik ben een tempel van God
Ik ben een dienaar van verzoening
voor God
Ik ben Gods medewerker
Ik ben gezeten met Christus in de hemelse
gewesten
Ik ben door God gemaakt
Ik mag vrij tot God naderen
met vertrouwen
Ik kan alle dingen door Christus
die mij kracht geeft

@Bron: DPM
Lees meer...
 
De omwisseling aan het kruis

Jezus ontving de straf, opdat ons vergeving
geschonken zou worden. (1)
Jezus werd gewond, opdat wij genezing
zouden ontvangen. (2)
Jezus werd met onze zonde tot zonde gemaakt,
opdat wij met zijn gerechtigheid rechtvaardig
gemaakt zouden worden. (3)
Jezus stierf onze dood,
opdat wij zijn leven zouden ontvangen. (4)
Jezus werd tot een vloek gemaakt,
opdat wij de zegen zouden ontvangen. (5)
Jezus onderging onze armoede,
opdat wij zouden delen in zijn overvloed. (6)
Jezus droeg onze schaamte,
opdat wij zouden delen in zijn heerlijkheid. (7)
Jezus onderging onze afwijzing, opdat wij de
acceptatie door de Vader zouden ontvangen. (8)
Jezus werd door de dood afgesneden van God, opdat
wij voor eeuwig met God verenigd zouden worden. (9)
Onze oude mens werd in Hem ter dood gebracht,
opdat de nieuwe mens in ons tot leven zou komen. (10)
 
 
 
1- Jesaja 53:4
2- Jesaja 53:5
3- Jesaja 53:10 en 2 Cor. 5:2
4- Hebreeën 2:9
5- Galaten 3:13-14
6- 2 Korinthe 8:9 en 2 Gor. 9:8
8- Matth. 27:46-51
8- Efeze 1:5-6
10- Romeinen 6:6 en Col. 3:9-10
 
 
 
Bron:DPM
 
 
Lees meer...
 
 
 
 
Geloof
 
Wij overwinnen satan door persoonlijk te
getuigen wat Gods Woord zegt dat
het bloed van Jezus voor ons doet. (1)
Door het bloed van Jezus ben ik
verlost uit de handen van de duivel. (2)
Door het bloed van Jezus zijn al mijn zonden vergeven. (3)
Door het bloed van Jezus wordt ik voortdurend
gereinigd van alle zonden. (4)
Door het bloed van Jezus ben ik
tot een rechtvaardige gemaakt,
alsof ik nooit gezondigd had. (5)
Door het bloed van Jezus ben ik heilig gemaakt,
apart gezet voor God. (6)
Door het bloed van Jezus heb ik vrijmoedigheid
om in de aanwezigheid van God te komen. (7)
Het bloed van Jezus pleit voortdurend
voor mij tot God in de hemel! (8)
Mijn lichaam is een tempel
voor de Heilige Geest, verlost, gereinigd
en geheiligd door het bloed van Jezus! (9)
 
 
 
 
(1) Openbaring 12:11
(2) Efeze 1:7
(3) Psalm 107:2
(4) 1 Johannes 1:7
(5) Romeinen 5:9
6) Hebreeën 13:12
7) Hebreeën 10:19
(8) Hebreeën 12:24
9) 1 Korinthe 6:13
 
 
 
Bron: DPM
 
Lees meer...
 
 

1. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde.

2. En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here;

3. die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;

4. die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel;

5. op de derde dag opgestaan uit de doden;

6. opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader;

7. vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden.

8. Ik geloof in de Heilige Geest.

9. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen;

10. vergeving van de zonden;

11. opstanding van het vlees;

12. en een eeuwig leven.

 
Lees meer...
Beloved Garden!
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
Link naar:
 
 
 
 
 
 

Beloved Garden

is een prachtige tuin

waar het heerlijk vertoeven is,

met kleurrijke

en welriekende bloemen

en het betoverende gezang

van vrolijke vogels.

 

 

 

  
 
  
Beloved Garden:
 
Een plaats om tot rust te komen.
Een plaats om tot jezelf te komen.
Een plaats om je eens even lekker terug te trekken
en bij te tanken.
En dat doe ik in mijn Beloved Garden
in mijn geliefde tuin.
Heerlijk genieten.
En dat doe je het beste met het Woord van God.
Het boek Hooglied leek mij het beste passend
in mijn Beloved Garden.
 
@Beloved Daughter
 
 
  
 
  
 
  
  
  
    
 
 
 
Meer van Beloved Daughter:

    Afgesloten Hof

    Beautiful Place

    Beloved Court

    Beloved Daughter

    Beloved Garden

    Beloved Place

    Beloved Woman

    Bride of Christ

    Daughter of Christ

    Deserted Place

    Desolate Place

    God's garden

    Holy Place

    Hooglied

    Lonely PLace

    Lovely Garden

    Oase

    Resting Place

    Rose of Love

    Rose of Sharon

    Prince of Peace

    Schuilgrot

    Tuin van God

    Vreugdebron

    Vredevorst

  

 

 

Laatste reacties
    Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl