Beloved Garden
 
 
 
 
Hoop
 
 
De God van de hoop vervult mij nu met
Louter vreugde en vrede in mijn geloof
Om overvloedig te zijn in de hoop,
Door de kracht van de Heilige Geest.
(1)

Ik heb tot U mijn toevlucht genomen,
Zodat ik een krachtige aansporing heb
Om de hoop te grijpen die voor mij ligt.
Haar heb ik als een anker van mijn ziel,
Dat veilig en vast is.
(2)

Want geloof is de vaste grond van
De dingen die ik hoop.
(3)

Hiervan ben ik ten volle overtuigd, dat U,
Die in mij een goed werk bent begonnen,
Dit ten einde toe zal voortzetten,
Tot de dag van Christus Jezus.
(4)

Want Uw barmhartigheden houden niet op;
Elke morgen zijn zij nieuw, groot is Uw trouw!
Mijn ziel zegt: mijn deel is de Here,
Daarom zal ik op U hopen. (5)

Amen!


(1) Romeinen 15:13
(2) Hebreëen 6:18,19
(3) Hebreëen 11:1
(4) Filipenzen 1:6
(5) Klaagliederen 3:22b-24
 
 
Bron: DPM
 
 Lees meer...
 
 
 
 
 
 
Vrouw naar God's hart

Ik ben geschapen naar het beeld en gelijkenis
van God mijn Hemelse Vader (1)
Ik ben een helper van mijn man,
zoals God ook mij tot hulp is (2)
Ik maak mij in geen ding bezorgd,
Maar besluit in alles mijn wensen met
smeking en dankzegging
beken te maken aan God (3)
Ik weet welke gedachten God koesterd over mij
mijn man en onze kinderen
Gedachten van vrede en niet van onheil
om ons een hoopvolle toekomst te geven (4)
Dag aan dag draagt Hij ons (5)
En als ik in wijsheid tekortschiet
dan bid ik God daarin in geloof
en het zal mij gegeven worden (6)
Net als Sara hoop ik op God
Ik doe het goede en laat mij geen angst aanjagen (7)
Al zouden de bergen wijken en de heuvels wankelen
Gods liefde zal nooit meer van mij wijken
en zijn vredesverbond is onwankelbaar -
zegt de Heer, die zich over mij ontfermd (8)
 
Auteur onbekend
 


Lees meer...
 
 
 
 
 
 
 
Veilig bij God
 

Ik heb mijn ogen op naar de bergen:
vanwaar zal mijn hulp komen?
Mijn hulp is van de Here,
die hemel en aarde gemaakt heeft.
De Here is mijn beschermer;
zoals mijn schaduw mij nooit verlaat,
blijft ook Hij altijd bij mij. (1) 

Wie schuilt bij de Allerhoogste God, kan rustig slapen,
want de Almachtige werpt Zijn schaduw over hem.
Ik zeg tot de Here: Mijn toevlucht en mijn vesting,
mijn God, op wie ik vertrouw. (2)

Heer, als ik vermoeid en belast ben kom ik tot U,
want U geeft mij rust. Ik neem uw op mij en leer van U,
want U bent zachtmoedig en nederig van hart,
en ik zal rust vinden voor mijn ziel. (3)

U hebt mij immers altijd beschermd;
Bij U schuilde ik tegen de vijand.
Laat mij toch altijd in uw huis mogen blijven.
laat mij bij U morgen schuilen,
veilig onder uw vleugels. (4)
 
 
1. Psalm 121:1-2
2. Psalm 91:1-2
3. Mattheus 11:28-30
4. Psalm 61:3-4
 
 
Bron:DPM
 
 
 
Lees meer...
 
 
Geloof
 
 
 
Waarom zou ik nog zeggen: Dat kan ik niet!

God zegt: ‘Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft.’

(Filippenzen 4:13)

Waarom zou ik nog iets tekort komen, als ik weet,

dat mijn God uit Zijn rijkdom mij alles zal geven, wat ik nodig heb.

(Filippenzen 4:19)

Waarom zou ik bang zijn?

God heeft mij geen geest van lafheid gegeven, maar een geest van kracht,

liefde en bedachtzaamheid.

(2 Timoteüs 1:7)

Waarom zou ik mijn leven laten beheersen door zonde of ziekte?

Ik weet, dat Hij die in mij woont sterker is dan de boze.

(1 Johannes 4:4)

Waarom zou ik een verliezer moeten zijn?

Ik accepteer geen nederlagen, want in Christus ben ik meer dan overwinnaar.

(Romeinen 8:37)

Waarom zou ik denken dat ik dom ben?

God geeft mij wijsheid, als ik Hem daarom vraag.

(Jakobus 1:5)

Waarom zou ik neerslachtig zijn?

Hij zal mijn kwijnende geest veranderen in een lofgewaad.

(Jesaja 61:3)

Waarom zou ik me zorgen maken?

Ik kan al mijn zorgen en problemen aan God geven.

Hij houdt van mij en zorgt voor mij.

(1 Petrus 5:7)

Waarom zou ik mij een juk opleggen?

Christus heeft mij vrijgemaakt, zodat ik mij echt vrij kan voelen.

(Galaten 5:1)

Waarom zou ik mij afgewezen voelen?

Christus heeft mij aangenomen en ik ben voor altijd Zijn kind.

(1 Johannes 1:12)

Waarom zou ik ontevreden en onzeker zijn?

Paulus heeft mij geleerd, dat alle dingen mogelijk zijn door Hem, die mij kracht geeft. (Filippenzen 4:33)

Waarom zou ik mij onwaardig voelen?

God heeft mij uitverkoren om een priester te zijn en lid van Zijn heilig Koninkrijk.

(1 Petrus 2:9)

Waarom zou ik waarmoedig zijn?

Als God voor mij is, wie zal dan tegen mij zijn. Hij zal mij alle dingen schenken.

(Romeinen 8:31)

Waarom zou ik verward zijn?

God is geen God van wanorde, maar van vrede in mijn ziel.

(1 Korintiërs 21:12)

Waarom zou ik mezelf minderwaardig voelen?

Door Christus ben ik in alles overwinnaar.

Waarom zou ik twijfelen aan de kracht van God?

Hij belooft dat alles wat wij bidden of begeren, wij het in geloof reeds ontvangen hebben. (Markus 11:24)

Waarom zou ik angstig zijn?

De Zoon van God is gekomen om aan alle angsten een einde te maken.

(1 Johannes 3:8)

Waarom zou ik me onbelangrijk voelen?

Hij heeft gezegd: Hij heeft mij uitgekozen.

(Johannes 15:15)

Waarom zou ik denken dat God boos op mij is?

God houdt van mij, zoals ik ben. Ik ben Zijn eigendom. =

Waarom zou ik me laten ontmoedigen door de boze?

God zegt mij dat ik met volharding de wedloop zal lopen, die voor mij ligt,

vertrouwend op Hem.(Hebreeën 12:2)

Auteur: Arie Verkerk

Lees meer...
 
Gebed voor mijn kinderen
 
Ik en mijn huis, wij zullen de Here dienen. (1)
U heeft belooft:
U zult uw geest uitgieten op mijn kinderen
en uw zegen op mijn nakomelingen. (2)
Daarom luister ik aandachtig naar uw
geboden, opdat het miju en mijn kinderen
altijd goed zal gaan, en wij doen wat goed
en recht is in uw ogen. (3)
Ik leer mijn kind al vroeg wat hij moet weten,
dan zal hij daarvan later niet afwijken. (4)
Ik zal hen* uw woord inprenten en daarvoor
spreken, in huis, onderweg,
bij het slapengaan en opstaan. (5)
Vader, leer hen uw weg, opdat zij in uw
waarheid wandelen. (6)
Geef hen een onverdeeld hart om
uw naam te vrezen. (7)
Laat nooit biiterheid opgroeien in hun hart. (8)
Maakt U hun het pad des levens bekend,
zodat zij de volheid van vreugde kennen die
er is bij uw aangezicht. (9)
Dank U, dat U hen heeft voorbestemd om
erfgenamen te zijn van het Koninkrijk dat U
voor ons hebt bereid. (10)
Zegen mijn gezin, opdat het voor altijd voor
uw aangezicht zal bestaan. Want Gij, Here
Here, hebt gesproken, en door uw zegen
zal het huis van uw knecht
voor altijd gezegend zijn. (11)

Amen

1) Joz. 24:15 ____ 7) Psalm 86:11
2) Jes. 44:3 ____8) Hebr. 12:15
3) Deut. 12:28 ____9) Psalm 16:11
4) Spreuken 22:6 (HB) ____10) Lukas 12:32
5) Deut. 6:7 ____11) 2 Sam. 7:29
6) 3 Joh. 1:4 ____evt. naam kind invullen
 
 
Bron: DPM
 
 
 
 
 
Lees meer...
 
De wapenrusting

God zij dank, die ons de overwinning geeft door
onze Here Jezus Christus!
1

Ik neem de hele wapen rusting Gods om stand te
houden. mijn strijd is niet tegen vlees en bloed,
maar tegen de boze machten van de duivel.
2
Daarom stel ik mijn vertrouwen niet op mensen,
maar de Allerhoogste God is mijn helper.
3

Ik omgord mij met de waarheid, ontmasker al
satans leugens 4, en wandel in oprechtheid.
5

Mijn hart bescherm ik met het pantser van ge-
rechtigheid. 2 Door mijn geloof in Jezus Christus
ben ik rechtvaardig voor God.
6

Mijn voeten zijn bereid dit evangelie van vrede
met God te brengen. Hierbij is mijn geloof het
schild, dat alle brandende pijlen van satan dooft.
2

Mijn gedachten bescherm ik met de helm van
hoop op redding 7, want ik weet welke gedachten
God over mij koestert; gedachten van vrede, om
mij een hoopvolle toekomst te geven.
8

Het zwaard van de Geest, Gods Woord, is mijn
wapen. 2 Daarmee overwin ik alle bolwerken en alle
tegenstand tegen gods waarheid. 9 Daarbij bid ik
voortdurend in de geest, ook voor alle gelovigen.
2

In Hem ben ik meer dan overwinnaar!
10

Amen!
 
 
1. 1 Kor. 15:57 6. Rom. 3:22/ Gal. 2:16
2. Efeze 6:11-18 7. 1 Thess. 5:8
3. Psalm 118:8 8. Jer. 29:11
4. Joh. 8:44, Efeze 5:11 9. 2 Kor. 10:4
5. Efeze 5:8 10. Rom. 8:37
 
 
Bron: DPM
 
 
Lees meer...
 
Vertrouwen in Gods bescherming
 
 
 
Elk wapen dat tegen ons gesmeed wordt,
zal niets uitrichten,
en elke tong die ons veroordeelt,
stellen wij in het ongelijk.
Dit is ons erfdeel als knecht des Heren
en onzegerechtigheid is van U, O Here der Heerscharen.
Als er zijn die tegen ons hebben gesproken of gebeden,
of die ons schade of kwaad willen doen,
of die ons hebben afgewezen,
vergeven wij hen,
en nadat wij hen vergeven hebben,
zegenen we hen in de naam van de Heer*.
Nu verklaren wij, O Heer,
dat U en U alleen onze God bent.
En buiten U is er geen ander
- een rechtvaardig God en redder;
de Vader, de Zoon en de Geest
- en wij aan bidden U!
Wij onderwerpen onszelf vanavond opnieuw aan U
inonvoorwaardelijke gehoorzaamheid.
Vanuit deze verootmoediging, Heer,
doen we wat Uw woord aangeeft:
Wij wederstaan de duivel;
al zijn druk, zijn aanvallen,zijn misleidingen, e
lk instrument of elke persoon die hij
probeert tegen ons te gebruiken.
Wij buigen niet!
We wederstaan hem en wijzen hem van ons uit
in de naam van Jezus.
Specifiek verwerpen wij:
 
zwakheid, pijn, infecties, ontstekingen, kanker,
allergieën, virussen en elke vorm van toverij.
 
Tenslotte, Heer, danken wij U dat wij door het offer
van Jezus aan het kruis, niet meer onder de vloek zijn,
maar de zegen van Abraham zijn binnengetreden,
die U heeft gezegend in alles**:
 
vruchtbaarheid, gezondheid, overwinning,
voorspoed, aanzien, Gods genegenheid.
 
 
Amen!
 
 
* Zie Mattheus 5:"43 en Romeinen 12:14
** Zie Galaten 3:13-14 en Genesis 24:1
 
 
 
Bron: DPM
 
 
 
Lees meer...
 
Lofprijs voor de koning 
 
 
 
Door Jezus wil ik God voortdurend, een lofoffer brengen,
de hulde van mijn lippen, die zijn naam prijzen!"1"

Heer Jezus, U bent het Lam dat geslacht is,
en waardig te ontvangen de macht en de rijkdom,
de wijsheid en sterkte
de eer en de heerlijkheid en de lof."2"

U, mijn God en Koning, wil ik roemen,
Uw naam prijzen tot in eeuwigheid.
Elke dag wil ik Uw naam loven;
Groot is de Heer."3"

U bent koning van Israël"4"
en de koning van de vrede"5"
U bent koning der eeuwen"6"
de Koning der koningen en de Heer der heren"7"

U bent de heilige en U troont op de
lofzangen van uw volk."8"

Laat zo mijn mond de lof spreken van de Heer
en alles wat leeft zijn heilige naam prijzen
tot in eeuwigheid."9"

Amen!

1 Hebreeën 13:15
2 Openbaring 5:11-13
3 Psalm 105:1-2
4 Zefanja 3:15
5 Jesaja 9:5
6 Psalm 145:13
7 1Tomoteüs 6:15
8 naar Psalm 22:4
9 Psalm 145:21
 
 
Bron:DPM
 
 
Lees meer...
 
De Heilige Geest
 
 
De Heilige Geest in mij
Toen ik gelovig werd ben ik verzegeld
met de Heilige Geest. (1)

De Heilige Geest woont in mij (2)
en zal tot in eeuwigheid bij me zijn. (3)
Hij is een onderpand van mijn erfenis bij God. (4)
De Heilige Geest geeft mij de kracht om te getuigen. (5)
Door Hem spreek ik het woord van God
met vrijmoedigheid. (6)

De Heilige Geest maakt Gods Woord levend in mij. (7)
De Heilige Geest komt mijn zwakheid te hulp
en helpt mij bidden naar de wil van God. (8)
Door Hem bid ik met aanhoudend bidden en smeken
voortdurend in de Geest. (9)

De Heilige Geest in mij zal Jezus verheerlijken (10)
en door Hem is de liefde van God
in mijn hart uitgestort! (11)

1. Efez. 1:13
2. 1 Kor. 6:19
3. Johannes 14:16
4. Efez. 1:14
5. Hand. 1:8
6. Hand. 4:31
7. Naar 2 Kor. 3:6 / Johannes 16:13
8. Romeinen 8:26,27
9. Efez. 6:18
10. Johannes 16:14
11. Romeinen 5:5

Bron:DPM
 
Lees meer...
 
Proclamatie voor Israel
 
 
Jeremia 31:10b(*) Hij, die Israël verstrooide, verzamelt
het en zal het behoeden als een herder zijn kudde.

Psalm 129:5-6 Beschaamd zullen worden en terugdeinzen allen die Sion haten.
Zij zullen zijn als gras op de daken,
dat verdort, eer men het uittrekt.

Psalm 125:3a Want de scepter der goddeloosheid zal niet
blijven rusten op het erfdeel der rechtvaardigen.

1Samuël 12:22 Want de Here zal zijn volk niet verstoten
om der wille van zijn grote naam.
De Here heeft immers verkozen u tot zijn volk te maken.

Psalm 33:8-12 De ganse aarde vreze voor de Here, al de
bewoners der wereld moeten voor Hem ontzag hebben.
Want Hij sprak en het was er, Hij gebood en het stond er.
De Here verbreekt de raad der volken, Hij verijdelt de
gedachten der natiën; de raad des Heren houdt eeuwig stand,
de gedachtenis zijns harten van geslacht tot geslacht.
Welzalig het volk, welks God de Here is,
de natie die Hij Zich ten erfdeel koos.

Psalm 17:7-9(**)
Maak uw gunstbewijzen wonderbaar,
Verlosser van hen die voor tegenstanders schuilen bij uw rechterhand.
Bewaar Israël als de appel van het oog, berg hen in de schaduw van uw vleugelen,
voor de goddelozen, die hen overweldigen,
voor hun doodsvijanden die hen omsingelen.

(*) Veranderd in de tegenwoordige tijd, omdat het nu gebeurt.
(**) Veranderd in Israël

Bron: DPM
Lees meer...
Beloved Garden!
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
Link naar:
 
 
 
 
 
 

Beloved Garden

is een prachtige tuin

waar het heerlijk vertoeven is,

met kleurrijke

en welriekende bloemen

en het betoverende gezang

van vrolijke vogels.

 

 

 

  
 
  
Beloved Garden:
 
Een plaats om tot rust te komen.
Een plaats om tot jezelf te komen.
Een plaats om je eens even lekker terug te trekken
en bij te tanken.
En dat doe ik in mijn Beloved Garden
in mijn geliefde tuin.
Heerlijk genieten.
En dat doe je het beste met het Woord van God.
Het boek Hooglied leek mij het beste passend
in mijn Beloved Garden.
 
@Beloved Daughter
 
 
  
 
  
 
  
  
  
    
 
 
 
Meer van Beloved Daughter:

    Afgesloten Hof

    Beautiful Place

    Beloved Court

    Beloved Daughter

    Beloved Garden

    Beloved Place

    Beloved Woman

    Bride of Christ

    Daughter of Christ

    Deserted Place

    Desolate Place

    God's garden

    Holy Place

    Hooglied

    Lonely PLace

    Lovely Garden

    Oase

    Resting Place

    Rose of Love

    Rose of Sharon

    Prince of Peace

    Schuilgrot

    Tuin van God

    Vreugdebron

    Vredevorst

  

 

 

Laatste reacties
    Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl