Beloved Garden
Laatste artikelen

 

 

 

 

Wandelen met God in de Tuin.

In het begin wandelde God in de avond door de tuin om de mens te ontmoeten. Lijkt het je niet geweldig om in de avondschemering de levende God, de Almachtige, de Schepper, te ontmoeten en met hem te wandelen? Gewoon even de dag doornemen en genieten? Dat kan.

Jij kunt vandaag God ontmoeten en met hem wandelen. Zoals de mens in het begin gewend was zijn leven te delen met God, zo kan dat nu weer. Let maar eens op de parallel tussen het verhaal van Eva en het verhaal van Maria van Magdala.

Eva verlaat God in de tuin

In het begin was het goed. De mens leefde in de tuin van God, in de nabijheid van God. Maar op het moment dat de vrouw at van de verboden vrucht werd deze ontmoeting wreed verstoord. Het contact tussen God en de vrouw werd verbroken en haar man volgde haar. Met de zonde kwam ook de dood in de wereld en Adam en Eva werden uit de tuin verbannen. Wandelen met God was niet meer de dagelijkse realiteit.

Maria ontmoet God in de tuin

Duizenden jaren later is er een bijzondere ontmoeting in een tuin in de buurt van Jeruzalem. Jezus is opgestaan uit de dood en verschijnt als eerste aan… een vrouw. Aan een verdrietige Maria van Magdala. Ze zoekt een dode Jezus in het graf, maar vindt hem daar niet. In plaats daarvan ontmoet ze haar levende Heer in de tuin. Ze herkent hem eerst niet, maar gelooft en roept het even later uit tegen de discipelen van Jezus: ‘Ik heb de Heer gezien’. Het contact tussen God en de vrouw is hersteld in een ontmoeting in een tuin. Niet veel later hebben ook de mannen uit de groep discipelen hun Heer gezien.

Jezus dood en opstanding hebben er voor gezorgd dat het weer mogelijk is om God te ontmoeten. Paulus schrijft in zijn brief aan de Hebreeën in hoofdstuk 10: 22: ‘…laten we God dan naderen met een oprecht hart en een vast geloof… .’ Je kunt God naderen of bij hem uit de buurt blijven. God ontmoeten of hem negeren.

Ontmoeting in een gebroken wereld

Jij kunt God ontmoeten. Dat is de mooiste boodschap die je kunt horen. Zwak deze niet af met opmerkingen als: Ja, maar we leven in een kapotte wereld. Het is hier geen paradijs. Niemand zal ontkennen dat deze wereld door en door slecht is. Waar het om gaat is dat Jezus de weg naar God geopend heeft. Jij kunt daardoor vandaag met God wandelen. God zoekt jou in de avondschemering. Maar waar God de schemering bedacht heeft, heeft de mens dit aangevuld met de gloeilamp, de TV en allerhande andere schermen met een verschillende diameter. Of we hebben het te druk met elkaar te ontmoeten in allerlei vergaderingen over hele belangrijke zaken. En God? Die wacht. Buiten in de avondschemering. Wil jij hem ontmoeten? Het kan.
 
door: ARD, 9 dec 2011
 
 
 
Reacties (1)
 
 
 
Gods schepping is Zijn schilderij
 
Gods schepping is Zijn schilderij door Hem gesierd met warme kleuren. Zij toont zich rijk aan u en mij als levend wonderlijk gebeuren. Het groen der aard het blauw der zee toont ons haar allermooiste tinten. God voert ons door Zijn wereld mee naar ’t woud van groene terebinten.

Gods hand wijst ons op de natuur en toont aan ons de schoonste dieren. In tinten kleurrijk en zo puur die ’t levend schilderij doen sieren. God wijst ons naar de hoogste top de bergen met besneeuwde flanken. Hij neemt ons mee de heuvels op maakt ons attent op vogelklanken.

Elkeen die ’t schilderij beziet moet wel in stilt’ verwonderd zwijgen. Voor wat de Schepper aan hem biedt en wat wij uit Gods hand verkrijgen. Want rentmeesters zullen wij zijn die aangesteld over Gods gaven. Getrouw aan Gods gestelde lijn zich richten naar ’s Heren maatstaven.

Dit schilderij van Gods palet de arbeid van Zijn Geest Zijn handen. Daarin heeft Hij ons neergezet verbonden door Zijn liefdebanden. Hij schonk ons d’ aarde als bezit haar te bewerken te bewonen. Om van ’t ons aangereikt bezit de Heer de rijke vrucht te tonen.
 
 
 
Justus van Tricht
 
Reacties

 

 

 

Wandelen met God in de Tuin.

 

De Heilige Geest bepaalt mij bij een prachtige tuin, een lusthof, een schoon en bekoorlijke oord. En ik hoor tegelijkertijd een melodie. Ik ken dit lied en de woorden van het refrein van dit lied genaamd "In de hof" zijn als volgt.
Hij gaat met mij en Hij spreekt tot mij - en vertelt van Zijn liefde tot Mij - en een vreugde zo zalig doorstroomt mijn hart - maar niemand verstaat dit als HIJ.
En de Geest spreekt:
Mijn kind, Jij mag met MIJ in de geest mee wandelen in die mooi tuin, een oord van genoegen, een oase van rust. Daar wil Ik tot jou spreken vanuit Mijn Woord en vanuit Mijn liefde. Daarbij word er een lied gezongen op de schoonheid van de bruid, het staat opgetekend in Hooglied 4.

 
Je bent schoon Mijn liefste, alles is schoon aan jou, er is geen gebrek of onregelmatigheid. Zo plaats ik Mijn bruid (de gemeente) voor Mij, stralend zonder vlek of rimpel, heilig en onbesmet. jij hoort daarbij, jij behoort mij toe, zo maak Ik jou gereed. Ik bekleed Mijn bruid met de klederen des heils en met de mantel der gerechtigheid. In alle rust, met oneindig veel geduld, wordt zij gereed gemaakt voor de bruidegom. Daarom is zij apart gezet. ontrokken aan alle drukte, komt ze tot rust, de sabbatsrust.
Ze wordt niet langer meer heen en weer geslingerd door allerlei wind van leer, tussen vrees en (wan)hoop. Maar ze houdt zich vast aan de waarheid, laat zich leiden door de Geest der waarheid, welke haar brengt tot de volle waarheid.
 
Herken je hierin, Mijn beminde. Ben je al tot die rust ingegaan, tot rust gekomen van al je eigen inspanningen?
Kom aan Mijn voeten zitten en rust, Ik ga je onderwijzen door Woord en Geest. Daarin ligt jouw genezing en bevrijding. Ik zoek reinen van hart, de zachtmoedigen, de barmhartigen, de vredestichters. Ik ben opzoek naar Mijn kinderen die hongerigen en dorstigen naar gerechtigheid. Het zijn ook zij die vervolgd zijn om der gerechtigheids wil, maar hunner is het Koninkrijk der hemelen, zij zijn het zout der aarde en het licht der wereld. Daarom zit jij apart, maar voel je niet langer eenzaam, want Ik kom heel dicht naar jou toe, wij groeienin liefde naar elkaar toe. Ik heb je zo lief, Mijn zielsbeminde, Ik wil je aan Mijn hart drukken en Mijn geheimenissen met je delen. Ik ben een en al rust en vrede, dit gaat vruchten voortbrengen en dan komt jouw geliefde tot Zijn hof en eet daarvan de kostelijke vrucht.
AMEN
 
Auteur onbekend
 
 

Reacties

 

 

Wandelen met God

 

Bij de schepping had God een prachtig plan.

Hij schiep een grote tuin met duizenden bloemen, planten en bomen,

met fladderende vlinders, zoemende bijen en fluitende vogels.

En tot slot schiep Hij de kroon van zijn schepping, zijn Grote Verlangen: ...een tuinman...?

Nee! God schiep een wezen naar zijn beeld en gelijkenis: de mens.

De mens was een schepsel aan wie Hij zichzelf wilde openbaren,

een wezen dat Hij kon liefhebben en waarmee Hij wilde wandelen.

Wandel jij met God?

Door: Jan Pool

 

http://www.bevrijdingspastoraat.nl/

 

 

Reacties

 

 

Gods doel voor ons is vrede en rust

 

Gods ultieme doel voor al Zijn kinderen is een leven in overvloed. Hij heeft nooit de bedoeling gehad dat wij ons tijdens ons leven moeten focussen op onze zonden en mislukkingen. Het goede nieuws is dat we een God van absolute liefde dienen – een God van genade die ernaar verlangt om Zijn geliefden naar een plaats te brengen die boven alle verwarring staat. Maar we kunnen die plaats niet innemen, gezeten met Christus in de hemelse gewesten, totdat we ons volledig geïdentificeerd hebben met Zijn dood en opstanding.

Er kan geen doorbraak zijn naar een opstandingsleven zonder de dood aan het kruis ervaren te hebben. De Heilige Geest heeft in ons de kennis gelegd dat we nooit écht kunnen leven totdat we werkelijk sterven. We lijken te weten dat we een afspraak met de dood hebben, een bestemming gerelateerd aan het kruis van Christus.

Kijk eens goed naar waar we zijn, met al onze angsten, leegtes, eenzaamheid, mislukkingen en onze compromissen met zonde. Bedenk uzelf eens hoe weinig wij van de door God beloofde vrede werkelijk bezitten. We schieten enorm tekort in het licht van wat we weten wat een overwinnende Christen zou moeten zijn, maar we weten dat Gods Woord duidelijk spreek over overwinning, vrede en vrijheid van de heerschappij van zonde. We hebben enkelen gezien die zijn doorgebroken naar dat prachtige leven van zekerheid en zouden hen willen vragen: Hoe ben jij op die plaats van overwinning uitgekomen? Om ons daarna af te vragen hoe wij ook kunnen doorbreken naar die plaats.

De Heilige Geest moet ons naar het kruis brengen en ons oog in oog brengen met de realiteit van het sterven aan de wereld en zonde. Vanaf het moment dat we de Heer ijverig gaan zoeken met een verlangen om in alles onder Zijn heerschappij te leven, dan zullen wij onweerstaanbaar aangetrokken worden door de Geest. We zullen naar het eind van ons eigen kunnen gebracht worden, volledig gestript, verzwakt en zonder enig vertrouwen in ons vlees.

Ik ben ervan overtuigd dat de Heilige Geest Zijn gemeente terugbrengt naar de glorieuze waarheiden van het jezelf identificeren met Christus in Zijn dood, Zijn opstanding en Zijn opstandingsleven. De dood kan beangstigend zijn, en al helemaal als u niet de glorie kunt zien die aan de andere kant ligt. Maar Hij verzekert ons van Zijn oneindige liefde, ongeacht al ons falen, en Hij geeft ons vrede en de vreugde en hoop van Zijn opstandingsleven.

Opmerking van Gary Wilkerson Voordat mijn vader, David Wilkerson, naar de Heer toe ging had hij vele dagboeken gevuld en had hij ongepubliceerde materialen voorbereid. We zijn vereerd om in staat te zijn deze met u te kunnen delen via dit blog. Voordat mijn vader vertrok had hij mij gevraag om hem te vergezellen in het schrijven van nieuwsbrieven en deze blogs, dus u zult ook van mij gaan horen de komende tijd. Ik heb de verantwoordelijkheid van president van World Challenge op mij genomen en waardeer al uw gebeden voor blijvende genade en zegen om de werken van Jezus voort te zetten die mijn vader is begonnen.

David Wilkerson

 

Reacties (2)

 

 

 

Rust

Rust hebben we allemaal nodig om goed te kunnen functioneren in dit leven. Wanneer je dingen vanuit de 'rust' doet, dan doe je ze vaak een stuk beter. Toch zijn veel mensen juist erg ónrustig. Een voortdurende onrust zorgt voor veel zorgen en verwarring. Hoe kun je nu rust vinden en, misschien nog wel belangrijker: hoe kun je die bewaren?

Rust zouden we ook vrede kunnen noemen. De bijbel zegt in Jesaja 48:22: ‘Goddelozen zullen geen vrede kennen’. Het is allereerst onmogelijk om echte rust en vrede te ervaren als je God niet kent. Jezus heeft gezegd in Mattheüs 11:28-29:

‘Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal Ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden.’

Echte rust en vrede is alleen bij God te verkrijgen. Toch kun je ook als kind van God nog altijd onrustig zijn. Je kunt worden voortgejaagd door grote druk en stress. Onder al je verantwoordelijkheden roep je uit naar God : ‘Geef mij rust alstublieft! U zou mij rust geven, toch......?’

Ik geloof dat, terwijl je Hem aanroept, God een aantal dingen in gedachten heeft die jíj zou kunnen doen om tot rust te komen. Want rust is niet alleen een wonder vanuit de hemel. Het is ook een levensstijl. De psalmist zegt het zo mooi:

‘Nee, ik ben stil geworden, ik heb mijn ziel tot rust gebracht. Als een kind op de arm van zijn moeder, als een kind is mijn ziel in mij.’ (Psalmen 131:2)

Hier zegt de bijbel niet alleen dat God ons rust geeft, maar ook dat wij in staat zijn om onszelf tot rust te brengen. Daar moet je tijd voor nemen. Sommige mensen klagen dat ze nooit Gods stem verstaan. Als je altijd maar druk bent kan dat een oorzaak zijn waardoor je Hem niet hoort.

God heeft zelfs een verplichte rustdag gegeven: de sabbat. Waarom? Om ons iets op te leggen? Nee, omdat wij het zo hard nodig hebben om regelmatig ‘in rust’ te zijn. Wist je dat je God juist in die rust ontmoet? Ik denk zelfs dat het een tactiek is van de duivel om mensen alsmaar in de greep van onrust te houden. Zolang we onrustig zijn zullen we niet de tijd vinden om echt naar God te luisteren.

Rust creëer je door tijd te nemen, tijd om op adem te komen. Lekker wandelen, slapen of een warm bad nemen zijn hele praktische dingen waardoor je in de rust komt. Uitkijken over een groot meer of de zee. Gewoon ff niks moeten is  een manier om tot rust te komen. Als jij ook teveel onrust binnenin je ervaart, breng jezelf dan ‘actief’ tot rust. Bid niet alleen om rust, maar bid én rust uit. Als je al langere tijd onrustig bent, zul je merken dat het ook langer duurt voordat je rustig wordt. Maar geef niet op, neem net zoveel tijd als nodig is. En ontmoet God in de rust.

David de Vos

 

Reacties

 

Innerlijke rust en vrede

Mattheüs 11:28-29 Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u innerlijk rust geven; neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; Ten diepste is iedereen op zoek naar innerlijke rust. Een innerlijke vrede van waaruit we kunnen leven. Als we onrustig zijn van binnen gaan we op zoek naar deze rust. De een gaat fanatiek aan het werk en de ander pakt een sigaret, eet de snoeppot leeg of zakt weg achter te televisie. We willen niet de onaangename stilte ervaren en onze innerlijke onrust voelen. Ook allerlei verslavingen zijn terug te voeren op deze onrust van binnen.

Hoe kunt u innerlijke rust ervaren?

Innerlijke rust heeft te maken met je geborgen voelen diep van binnen. Je geliefd en geaccepteerd weten zonder dat je daarvoor hoeft te presteren. Mensen die komen uit een warm ouderlijk nest en een fijne jeugd hebben gehad waarin ze gewaardeerd en geaccepteerd werden hebben een goede basis en vaak een bepaalde mate van innerlijke rust. Toch is deze basis gebaseerd op liefde van mensen heel wankel omdat deze zomaar kan omslaan bij een diepe teleurstelling. Diepe en blijvende innerlijke rust kunnen we ervaren uit onze relatie met God. God houdt van ons met Zijn onvoorwaardelijke en blijvende liefde. Als we leren deze liefde toe te laten in ons leven en een liefdesrelatie met God leren ontwikkelen dan ontvangen we een diep weten van binnen dat we geliefd zijn door God. Dat kan niemand meer van ons afnemen en vormt een krachtige basis in ons leven van waaruit we kunnen leven. Jezus is naar ons toe gekomen om ons de liefde van God de Vader te tonen en ons terug te brengen tot deze innerlijke rust door ons te brengen in de liefde van God de Vader. We hoeven hier niks voor te doen. We hoeven hier niet voor te presteren, geen spirituele handelingen voor de verrichten, geen goede werken te doen, of naar de kerk te gaan. We hoeven alleen Jezus welkom te heten in ons leven en Hem vragen ons te brengen in God liefde. We mogen gewoon bij Hem komen zoals we zijn, met al onze fouten en tekortkomingen. Hij kent ons toch al door en door. We hoeven voor Hem niks verborgen te houden. Zijn liefde gaat naar ons uit en Hij wacht tot we deze liefde toelaten in ons leven. Hieronder staat een gebed zoals we dat zouden kunnen bidden.


Gebed:


Heer Jezus,
Mijn hart verlangt zo naar innerlijke rust en vrede. Ik heb op vele wijze gezocht maar nergens kan ik die diepe rust en vrede vinden. Ze noemen U vredevorst. Wilt U mijn ziel vrede en rust geven waar ik zo naar verlang. Heer Jezus, ik draag mijn ziel aan U op met mijn angsten, zorgen, verdriet, pijn en onrust. U alleen kunt mijn ziel genezen zodat ik die goddelijke rust kan ervaren in U. Neem mij op in Uw liefdevolle omarming en was mijn schoon van alle duisternis en onrust. Ik nodig U uit in mijn leven om mijn leven te leiden en mij te brengen op Uw levenspad. Ik wil leren van Uw zachtmoedigheid en nederigheid. ik dank U dat ik mijn zielelast aan U mag geven en dat U deze nu van mij heeft afgenomen.
Amen.


Antwoord van Jezus:


Mijn geliefde kind,
Steeds heb ik naar je gezocht en op vele wijze je aandacht getrokken. Ik heb je verlangen naar innerlijke rust gezien. Ik ben je Vredevorst. Ik ben blij dat jij je ziel nu aan mij toevertrouwd. Ik ben de goede Herder. Ik weet wat je ziel nodig heeft. Ik zal haar leiden en brengen naar grazige weiden. Wees niet bang voor de belagers van je ziel. Mijn Liefde is zoveel sterker. Schuil bij mij en ik zal je overspoelen met mijn Liefde en vrede. Bij mij is het veilig. Ik ben Licht en duisternis kan het Licht niet naderen. Luister naar Mijn stem binnen in je en breng je leven op orde zodat Mijn vrede altijd in je zal blijven. Mijn vrede is als een duif. Hij zal bij je blijven als je in Mijn wegen wandelt maar opschrikken en wegvliegen als je van haar afwijkt. Dus blijf in Mij en je zult rust vinden voor je ziel.
Jezus

http://www.leveningod.nl

 

 Reacties

 

 

Hof van Eden 1

 

Hof van Eden - Voor de Mensheid Geschapen De Hof van Eden wordt in hoofdstukken 2 en 3 van het boek Genesis beschreven. De Heer schiep de Hof specifiek voor Adam, de eerste mens, die door God was geschapen. In Genesis 2:8-9 lezen we: "Daarna legde de HEER God een tuin aan in Eden, ergens in het oosten, en daarin plaatste Hij de mens die Hij geboetseerd had. De HEER God liet uit de grond allerlei bomen opschieten, aanlokkelijk om te zien en heerlijk om van te eten". Sommige mensen geloven dat de Hof zich op een bergtop bevond of dat het wellicht een plaats was waar zoetwaterbronnen ontsproten, omdat we het volgende kunnen lezen: "In Eden ontspringt de rivier die water geeft aan de tuin; zij splitst zich in vier armen" (Genesis 2:10) .
De Hof van Eden was perfect. Deze bood zowel schoonheid als voeding en was de thuisplaats van allerlei bomen die "aanlokkelijk om te zien en heerlijk om van te eten" waren. De Hof was een bron van zoet rivierwater om van te drinken. God plaatste de mens "in de tuin van Eden, om die te bewerken en te beheren" (Genesis 2:15).

Hof van Eden - Een Bijbelse Tegenstrijdigheid? De Hof van Eden, zoals deze in het Genesis verslag wordt beschreven, wordt door critici vaak aangehaald omdat deze een schijnbare tegenstrijdigheid bevat. Critici vergelijken de "scheppingsweek" in Genesis hoofdstuk 1 (de schepping van planten op Dag 3 en van dieren en mensen op Dagen 5 & 6) met de schepping van de Hof van Eden in Genesis hoofdstuk 2 (de hof werd voor de mens geschapen nadat de mens reeds door God was voortgebracht). We lezen: "Zo werden de hemel en de aarde voltooid, en alles waarmee ze toegerust zijn. Op de zevende dag bracht God het werk dat Hij verricht had tot voltooiing. Hij rustte op de zevende dag van al zijn werk dat Hij verricht had. God zegende de zevende dag en maakte hem heilig, want op die dag rustte God van al het werk dat Hij scheppend tot stand had gebracht. Dit is de geschiedenis van het ontstaan van de hemel en de aarde, zoals ze geschapen zijn. Toen de HEER God aarde en hemel maakte, waren er op aarde nog geen wilde planten en groeide er geen enkel veldgewas, want de HEER God had nog geen regen op de aarde laten vallen en er was nog geen mens om de grond te bebouwen" (Genesis 2:1-5) .
Critici wijzen er op dat Genesis 1 verkondigt dat planten op Dag 3 werden geschapen, terwijl de mens op Dag 6 werd geschapen. Waarom lezen we dan in Genesis 2 dat er geen planten waren omdat de mens nog niet gevormd was? De sleutel tot het antwoord is dat we Genesis 1 en Genesis 2 in de juiste context moeten lezen. Genesis 2:1-4 beëindigt de "scheppingsweek" terwijl Genesis 2:5 begint met het verslag over de Hof van Eden. Dit wordt duidelijk uit de gehele context van Genesis hoofdstuk 2 en het feit dat de Hof nog niet door God was aangelegd. Hij had de mens nog niet geschapen die de Hof moest "bewerken en beheren" (Genesis 2:15). We lezen dat God in de Hof van Eden, die Hij voor de mens had geschapen, elk dier uit de aarde boetseerde en elk dier naar Adam bracht om van hem een naam te krijgen. Critici stellen dat dit een tegenstrijdigheid is, omdat we lezen dat God de dieren op Dagen 5 & 6 van de scheppingsweek schiep (voordat de hof door God was geschapen). Deze schijnbare tegenstrijdigheid kan gemakkelijk verklaard worden. God schiep de wereld en alle dieren in de wereld. Daarna schiep Hij de mens. En daarna toonde Hij elk dier aan de mens zodat de mens elk dier een naam kon geven (en waarschijnlijk ook om de mens te laten zien dat God inderdaad de dieren had geschapen, omdat de mens later werd geschapen dan de dieren en er dus geen getuige van was geweest). "De mens gaf dus namen aan alle tamme dieren" (Genesis 2:20). Het afzonderlijk lezen van de twee verslagen (de schepping van de aarde als een biosfeer in Genesis 1 en de schepping van een enkele hof en wat daarin gebeurde in Genesis 2) en het vervolgens aanhalen van de verschillen tussen deze twee verslagen als een tegenstrijd getuigt van een zwakke hermeneutiek (bijbelse interpretatie).

http://www.allaboutgod.com

 Reacties

 

Hof van Eden 2

Hof van Eden - Het Land van het Paradijs God gaf de Hof van Eden aan de mens om deze te beheren en te bewerken en hoewel deze inderdaad spectaculair was, was deze nog niet het paradijs. Het ultieme juweel in de kroon van perfectie, het toppunt van aardse schoonheid, ontbrak nog. God verkondigde: "Het is niet goed dat de mens alleen blijft..." (Genesis 2:18). En ook al gaf Adam "dus namen aan alle tamme dieren en aan alle vogels van de lucht, en aan al de wilde beesten", toch was hij niet in staat om een hulp te vinden "die bij hem paste" (Genesis 2:20). Daarom "liet de HEER God de mens in een diepe slaap vallen; en terwijl hij sliep, nam Hij één van zijn ribben weg en zette er vlees voor in de plaats. En de HEER God vormde de rib die Hij uit de mens had weggenomen tot een vrouw, en bracht haar naar de mens. Toen zei de mens: ‘Eindelijk, dit is been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees! Mannin zal zij heten, want uit een man is zij genomen.’ Daarom zal een mens zijn vader en zijn moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw, en die twee zullen één zijn. Ze waren beiden naakt, de mens en zijn vrouw, maar ze voelden geen schaamte voor elkaar" (Genesis 2:21-25).
Terugkomend op de vermeende tegenstrijdigheid die we op de vorige pagina noemden, is het belangrijk om op te merken dat Jezus Christus de letterlijke verslagen in Genesis 1 en 2 aanvaardde. In Matteüs 19:3-6 lezen we: "Er kwamen farizeeën op Hem af om Hem op de proef te stellen. Ze zeiden: 'Is het een man geoorloofd zijn vrouw te verstoten om een willekeurige reden?’ Hij gaf ten antwoord: ‘Hebt u niet gelezen dat de schepper hen vanaf het begin mannelijk en vrouwelijk heeft gemaakt? En dat Hij gezegd heeft: Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw, en die twee zullen één zijn? Ze zijn dus niet meer twee, maar één. Dus, wat God heeft verbonden, moet de mens niet scheiden.'" Hier citeerde Jezus uit Genesis 1:27 en 2:24, wat aantoont dat Hij Genesis 1 en 2 niet als tegenstrijdige scheppingsverhalen beschouwde die gecorrigeerd zouden moeten worden.

Hof van Eden - Het Land van de Keuze De mens werd voor één doel geschapen en voor dat doel in de Hof van Eden geplaatst - om een ware liefdesrelatie met zijn Schepper God te hebben. Een noodzakelijk ingrediënt voor een oprechte liefdesrelatie is een vrije wil. Ware liefde kan per definitie niet bestaan als hier niet vrijwillig voor wordt gekozen. Tenzij we dus de mogelijkheid hebben om te kiezen is het niet mogelijk om werkelijk lief te kunnen hebben. Een misvatting die mensen vaak hebben is dat liefde een emotie of een verlangen zou zijn. Nee: lust is een emotie of een verlangen. Liefde is een beslissing. Liefde is jouw beslissing om de verlangens van het onderwerp van je genegenheid op de eerste plaats te stellen in plaats van je eigen verlangens. En dus gaf God de mens het vermogen om te kiezen -- om er voor te kiezen om God lief te hebben of om zichzelf op de eerste plaats te stellen. "En de HEER God gaf de mens dit gebod: ‘Je mag van alle bomen in de tuin overvloedig eten, maar van de boom van de kennis van goed en kwaad mag je niet eten'" (Genesis 2:16-17).
De mens had dus een keuze: God gehoorzamen of God niet gehoorzamen -- om God's wensen voorrang te geven of om zijn eigen verlangen voorrang te geven; zijn verlangen om eerst van de verboden vrucht te eten. De mens at van deze vrucht en God verbande hem uit de Hof van Eden. Het Paradijs ging verloren. Vanwege de rebellie van de mens vervloekte God de wereld, in het belang van de mens. God schiep de mens met het potentieel om te zondigen, maar Hij schiep de zonde niet. Adam en Eva, de eerste man en de eerste vrouw, zetten dat potentieel om in een werkelijkheid en brachten zo de zonde in de wereld, en sindsdien zijn alle mannen en vrouwen "verraderlijk, roekeloos, verwaand, meer genotzuchtig dan godvruchtig" geweest (2 Timoteüs 3:4).

http://www.allaboutgod.com/

 Reacties

 

 

Hof van Eden

 

De Hof van Eden (ook Tuin van Eden, uit het Hebreeuws: gan eden) of het (aardse) paradijs was volgens de Bijbel de perfecte en prachtige plaats waar de eerste mensen, Adam en Eva verkeerden.

Volgens het Bijbelboek Genesis, het tweede hoofdstuk, lag de hof in Eden, in het oosten.[1] In de hof ontsprong een rivier die zich in vieren splitste, in de Pison, de Gichon, de Tigris en de Eufraat. Van de eerste drie wordt het stroomgebied aangegeven: de Pison stroomde om het land Chawila heen ("daar waar het goud is"), de Gichon stroomde om Ethiopië heen en de loop van de Tigris lag ten oosten van Assur.

God stond de mens toe te eten van de vruchten van alle bomen, behalve van de boom van de kennis van goed en kwaad. De overtreding van dit verbod leidde tot de zondeval.

Er stond nog een belangrijke boom in de hof: de levensboom. Het eten van deze boom was vóór de zondeval niet verboden, maar de mens werd na de zondeval uit de hof verjaagd om hem de toegang tot die boom te beletten.

(Wikipedia)

 

 

 

De Bijbel zegt over de Hof van Eden:

 

"En er ontsprong in Eden, een rivier om de hof te bevochtigen en daar splitste zij zich in vier stromen."  (Genesis 2:10)

Twee van deze rivieren worden genoemd Pison en Gichon. (See: Genesis 2:10-14)

Daarom nemen veel Christenen aan, dat de oorspronkelijke tuin ergens in Mesopotamië moet zijn geweest, (daar waar tegenwoordig Irak ligt) waar de huidige Tigris en de Eufraat stromen.

De Bijbel, echter beschrijft een uitgestrekte wereldwijde vloed, veel eeuwen nadat Adam en Eva uit de hof waren verdreven. Het bezinksel lag soms kilometers dik als stille getuige van dit rampscenario, dat voor altijd de wereld van voor de zondvloed begraven heeft.

Na de vloed verhuisden de overlevenden (Noachs gezin) naar de vlakte van Sinear (Sumeria/Babylonië) dat is de plaats, waar we die rivieren kunnen vinden, die we nu de Tigris en Eufraat noemen. Het is duidelijk, dat dit niet dezelfde rivieren kunnen zijn. Zij lopen boven de door de zondvloed afgezette lagen sediment en ze bevatten miljarden dode dieren. (gedood door de zondvloed). Deze rivieren waren waarschijnlijk genoemd naar de oorspronkelijke rivieren van voor de vloed, net zoals de pioniers vanuit Engeland in Amerika en Australië bekende namen gebruikten voor vestigingen in de nieuwe wereld.

Let wel, de Bijbel spreekt ook over een rivier die zich in vieren splitst. Die kunnen we nu niet meer terugvinden in het Midden-Oosten.

De Tuin werd verwoest door de Vloed.

De huidige locatie op de wereldbol kan nooit meer gevonden worden.

(Bron:http://www.christiananswers.net)

 

 

 

Reacties

 

God is de bron van alle leven

de grote Schepper van het al.

Waaraan Hij adem heeft gegeven

wat ´t menselijk oog ontwaren zal.

Hij is ´t die alle ding formeerde

van wat wij kunnen zien op aard

en alles kleurig rijk schakeerde

Hij maakte van de aard Zijn gaard.

De planten ´t groen, de mens,

de dieren de bergen, ´t meer, de blauwe zee.

Zij zijn het die de aarde sieren

als ´t resultaat van Gods idee.

 

Jusutus van Tricht

Reacties

 

 

 

Hooglied 2 : 1 – 17 + Jesaja 35 : 1 - 10

Gemeente,

'Ik ben een narcis(lelie, roos, krokus,... gekleurd) van Saron, een lelie(witte bloem) der dalen...'

In de tuin van onze ziel kan je, als het goed is, het gehele jaar door geurige bloemen plukken. In zo'n tuin van de ziel komt er ook wel eens een winter voor natuurlijk... niemand ontsnapt eraan. Maar het vreemde, het opmerkelijke in die tuin van onze ziel is wel, dat daar waar in een gewone, aardse tuin de bloemen bloeien omdat het lente en zomer wordt, in de tuin van onze ziel het omgekeerde gebeurd... bloeien er bloemen in ons hart dan wordt het zomer in ons leven. Zijn er geen bloemen meer te bespeuren dan wordt het winter in ons hart. Het is de roos van Saron en de lelie der dalen die in ons hart de zomer maken...

Het boek Hooglied is het laatste boek die het gemaakt heeft in het OT. Joodse rabbijnen hadden het moeilijk met de letterlijke kant van het lied : een liefdeslied tussen man en vrouw, waarbij ook het lichamelijke aspect heel erg aan bod komt. Toch hebben ze het opgenomen in de Tenach, en wel omdat het ook heel vlotjes geestelijk kan uitgelegd worden : de liefde die God heeft voor de mensen is 'als' (= gelijkenis, typisch joods) de liefde tussen man en vrouw.

Een grote aanwijzing daarvoor vinden we nu al in dat eerste vers : 'IK BEN de roos van Saron...' De bijbel staat vol van de 'Ik ben' woorden : de Naam van God Zelf (JHWH) wordt er uitgesproken in combinatie met... 'Ik ben de herder', 'Ik ben de waarheid', 'Ik ben de deur'... u kent ze wel. God toont zich aan ons in de vorm van zulke gelijkenissen... want Hij is op geen andere manier te kennen. Hij is de Onkenbare, de gans Andere... Hij moet Zichzelf openbaren... en zo is het ook met deze liefdesvergelijking : de roos van Saron, de lelie der dalen... want dat is het wat het is, een liefdesgelijkenis. En er zijn veel mensen die daar maar gewoon aan voorbijlopen. 't Is maar een gewoon dom bloempje op het eerste zicht... één klein bloempje in 't midden van een dor en eenzaam landschap... één tere bloem in het midden van een woestenij... maar voor de gelovige, aangeraakt door de Geest, die deze ene bloem aanschouwd... dat is nieuw leven : 'De woestijn en het dorre land zullen zich verblijden, de steppe zal juichen en bloeien als een roos...' (Jesaja 35 : 1).

Ten eerste wil ik het hebben over het waarom van deze gelijkenis. Waarom toont God zich als een bloem? Een roos, een lelie?... Het motief daartoe vinden we in Hooglied zelf : het is liefde (het centrale thema) die zich wil openbaren als de schoonheid van bloemen. Bloemen hebben wel heel vreemde effecten op mensen, vooral op vrouwen. Contact leggen met een beminde door middel van bloemen... dat kan toch niet fout lopen...

Daarom toont God Zich als de roos van Saron : gelovigen zouden een beminnende bewondering moeten hebben voor de uitzonderlijke (innerlijke) schoonheid van God. Je gelooft niet 'zomaar' in God, alsof dat zoiets neutraal zou kunnen zijn. Geloof is een band van liefde! Het is een liefdesrelatie...

God is niet langer een Baal (onze meester, bezitter), maar Ishi (onze echtgenoot)... (Hosea 2:16).

En daarom bewondering, opkijken naar, beminnen... dat moet onze 'relatie' met God definieeren... het is niet iets verstandelijks, hoe groter je inzicht in geestelijke dingen, hoe groter je geloof... Nee, zo werkt het (gelukkig) niet. Hoe groter de bewondering, hoe groter de liefde voor Hem... hoe minder belangrijk de aangelegenheden van deze wereld worden. Die dingen hangen samen. Als je maar weinig aandacht hebt voor God (alleen op zondagmorgen)... dan nemen andere dingen automatisch die belangrijke plaats in. Die andere dingen (wat dan ook), zijn valse goden, afgoden die ons tot slaaf maken in plaats van bruid... onkruid in plaats van die wondermooie bloem.

Geloof, hoop en liefde... maar de meeste van deze is de liefde. En dan denken we vaak dat het alleen over naastenliefde gaat (hoe moet ik mensen helpen etc)... Maar de meeste van deze is ook de liefde tot God Zelf. Zonder liefde voor God, is er geen drijfveer om wat dan ook te doen. Iets anders zal wel belangrijker zijn... Beeld je een volledige woestijn in, en in het midden daarvan één bloem... zo moet in ons leven onze aandacht getrokken worden door God. Als het besef in ons groeit dat dit uiteindelijk de enige bloem is in de ganse woestenij... hoe groot zou onze bewondering niet zijn voor die ene bloem. Alle andere bloemen zijn nep, fata morgana's van onze egoistische verlangens. Slechts één bloem : 'Ik ben de roos van Saron'... de overtreffende trap van schoonheid. Het centrum van onze aanbidding. Ik heb geen aandacht voor mijn wonden, ik zie naar Zijn wonden... Ik heb geen aandacht voor mijn vodden, ik zie naar Zijn koninklijke kroon... Ik heb geen aandacht voor mijn armoede, ik zie naar Zijn rijkdom...

Wat doen mensen niet allemaal als ze gepassioneerd zijn door liefde? Zo zou het moeten zijn in onze relatie met God. De kracht van liefde is onmeetbaar, broeders en zusters... Voor liefde zijn er geen onmogelijkheden. Zo moet onze liefde zijn voor de roos van Saron, de lelie der dalen...

Na het waarom, wil ik het ten tweede hebben over de rechtvaardiging van deze uitspraak van God. Want wat een ijdeltuit moet God toch wel zijn als hij Zichzelf vergelijkt met de mooiste der bloemen...

Niets is minder waar natuurlijk. Eigenlijk doet elke uitspraak in menselijke woorden juist tekort aan wie God eigenlijk is. Zo begint Hij met die twee woordjes 'Ik ben'... Die komen telkens terug als we spreken over deze God (het is de Naam van deze God). Want wie van ons kan zeggen 'Ik ben'?... We leven zo kort... de ééndagsvlieg staat dichter bij ons, dan dat wij bij God zouden staan. Voor ons is het veel meer 'Ik ben niet...' We veranderen voortdurend, elke dag, elk ogenblik, zwak als stof...

Het 'Ik ben' van God staat daar als een absoluut tegenover. Wat Hij ook was, is Hij nog altijd, en zal Hij altijd zijn. Kom dan en laten we ons verheugen in de onveranderlijkheid van Zijn liefde... Hij is de roos van Saron voor ons, gisteren, vandaag en ook morgen.

Welke schoonheid er ook mag zijn in deze wereld, het is vergankelijk, tijdelijk, morgen verdwenen. Kijk ik in de spiegel dan zie ik een rottingsproces... Maar als de roos van Saron groeit in de tuin van je ziel, dan groeit er onveranderlijke schoonheid in je leven. Daarom gebruikt God ook een superlatief : Hij is niet alleen een narcis, roos... zomaar een mooie bloem... maar Hij is 'de roos van Saron'. Dat was namelijk toen voor die tijd, de zeldzaamste en de meest gewaardeerde bloem. Een beetje zoals mensen nu kijken naar één of andere zeldzame orchidee-soort. Dat is wat we bedoelen met superlatief : wat je ook kan bedenken van schoonheid, God is meer! Wat je ook kan bedenken dat je liefde waart zou zijn, God is nog meer je liefde waart. Niets of niemand kan zich meten in schoonheid en liefde met de roos van Saron... 'Ik zeg u, dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet bekleed was als één van deze...' (Jezus in de bergrede over bloemen).

Het gaat hier ook wel om een innerlijke, heel andere schoonheid. Het is niet datgene wat men in onze huidige maatschappij en tijd begrijpt onder 'schoonheid'... felle en drukke kleuren, bizarre vormen... vulgair en decadent, onderhevig aan bederf. Vaak is het zo dat datgene wat innerlijk bedorven is, zich aan de buitenkant tracht op te tutten... Niet zo met de schoonheid van Christus. Als we nu in een schuur eredienst zouden vieren, is dat net hetzelfde als in de mooiste kathedraal, omdat het centrum van onze aandacht ligt bij de schoonheid van de roos van Saron, en niet bij de vermeende schoonheid van een gebouw... of er nu een prachtig orgel speelt, of we moeten a capella zingen... dat maakt niet uit, want onze geest zou moeten gevuld zijn met de schoonheid van de lelie der dalen...

Nu is onze tekst ook dubbel. Er staat namelijk 'de roos van Saron en de lelie der dalen'. Die roos van Saron was die meest zeldzame, prachtig gekleurde bloem, daar waar de witte lelie der dalen eigenlijk frequent voorkwam 'in het dal'... het dal waar mensen wonen. Zo mogen we misschien zeggen : 'Ik ben de roos van Saron', is God als Vader, zeldzaam gezien, in veelkleurigheid... God toont Zich steeds anders. Daar waar de witte lelie in het dal staat voor Jezus als mens onder de mensen. Vaak gezien hier op aarde en wit : dat wil zeggen : volledig zuiver, volledig rechtvaardig voor God.

Misschien om de schoonheid van die bloemen te begrijpen moeten we met contrast werken... namelijk het contrast met onze eigen werkelijkheid. Deze wereld is als een woestijn (gelijkenis)... verschrik-kelijke leegte, onvruchtbaar... en overal verspreid miljoenen geraamtes... van mensen die de weg zijn kwijtgeraakt... nergens een oase te bekennen, een troosteloos kerkhof... dat is onze wereld. Een vreselijk beeld...

Maar wat zien we? Plots een wortel, een tak, die openbloeit, een roos, een lelie... Nieuw leven wordt mogelijk... het begin van een oase die zich uitspreidt... de transformatie van die woestenij... dat is eigenlijk het werk dat God betracht in deze wereld. Het is niet langer een Sahara, maar wordt een Paradijs. Niet langer het dal van dorre doodsbeenderen (Ezechiel), maar Opstanding! Eeuwig leven, in plaats van eeuwige dood... Dat is die goddellijke bloem in het midden van de woestijn... teken van Leven, temidden van de dood.

Bedenk toch, broeders en zusters, de dagelijkse nood die we hebben aan deze bloem, deze roos van Saron, deze lelie der dalen... Bedenk toch hoe je alleen maar kan binnentreden op het Feestmaal van de Koning als je de juiste bloem bij je draagt... Er zijn er veel die proberen binnen te komen, maar in hun hart dragen ze de stinkzwam van bijgeloof, of de klaproos, het opium van één of andere verslaving, of de distel van vooroordelen... Broeders en zusters, heb je reeds de roos van Saron gevonden in je leven? Heb je reeds de lelie der dalen kunnen plukken? Draag je hem voortdurend bij je in dit leven?... Het is alleen maar met die bloedrode roos van Golgotha en die zuivere, rechtvaardige witte lelie der dalen, Jezus, dat je door de poorten heen het Koninkrijk van God binnenkomt!

Ten laatste wil ik eindigen met de belijdenis die deze tekst uit Hooglied ons brengt. Een belijdenis die een ieder van ons voor zichzelf moet brengen. Ik kan dat niet in uw plaats... Maar ik kan het wel voor mezelf natuurlijk... En dan kan ik alleen maar mijn hoofd in schaamte buigen over mijn eigen ondankbaar gedrag. Beschaamd Vader, dat ik wel besef dat alle schoonheid alleen maar bij U te vinden is, en dat ik toch voortdurend afgeleid wordt in mijn leven door allerlei andere, schijnbaar schone dingen... de afgoden van mijn leven, het onkruid. Ik verwaarloos de bloem van Saron door mijn zonden, door mijn lauw christelijk geloof... Maar al te vaak heb ik de roos van Saron in een al te klein bloempotje weggestopt, ergens op een achterkamertje van mijn hart... en hem niet de centrale plaats gegeven die hem toekomt.... Dat is de belijdenis die ik moet maken als ik deze tekst lees in Hooglied.

Misschien dat U dat niet hoeft te doen... dat u zegt dat alles dik in orde is en dat de roos van Saron centraal staat in uw leven... wel, dan benijd ik U. Maar ik vrees dat niemand hier dat kan zeggen...

Maar belijd je je tekortkomingen, je slippertjes, je aandacht voor waardeloos onkruid in je leven... en Hij zal je vergeven. Want Hij schenkt die roos van Saron en die lelie der dalen gratis aan de bruid die hij uitgekozen heeft. En soms spreekt Hij wel scherpe woorden in je leven, maar dat is omdat Hij van zijn bruid houdt met brandende liefde. Hij vergeeft het verleden, godzijdank, en ontvangt je op elk ogenblik wanneer je die roos van Saron met beide handen aanneemt...

Amen.

(http://users.telenet.be)

 

 

Reacties

 

 

 

 

 

 

Als de Hof van Eden

In 1 Petrus 1:18-19 staat “...Wetende dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent .... maar met het kostbaar bloed van Christus...”

God heeft ons vrijgekocht; dat betekent ‘bevrijd, verlost, gekocht met een prijs’. Wij zijn vrijgekocht met het dierbare bloed van Jezus Christus zelf, wij zijn weer terug bij God, Gods eigendom, Zijn kinderen! Dit woord ‘vrijgekocht’ geeft aan dat we eerst gevangene of slaaf waren, gebonden, vastzittend, opgesloten, geen toekomst. NU zijn we vrij! Vrij van zonde, vrij van ons verleden, vrij van de macht van de duisternis, vrij van hopeloosheid, vrij van verslagenheid, vrij van elk gevolg van zonde en dus in feite terug in de Hof van Eden: een plaats van volledige zegen en heerlijkheid. Terug in Gods Koninkrijk, in Zijn ‘systeem’, onder Zijn zorg en in Zijn liefde.

God heeft alles al gegeven; wij leren hoe te ontvangen. Elke dag is een stap vooruit waarin we kunnen leren hoe God denkt, wat Zijn weg tot leven is en overvloed, hoe we in gezondheid kunnen wandelen en in succes, hoe we met elkaar om horen te gaan, hoe je je huwelijk tot succes brengt, hoe je je kinderen opvoedt etc.etc. We zitten in een soort leerschool waarin we steeds meer leren van hoe we werkelijk alles ontvangen van God, Zijn zegeningen en Zijn voorzieningen op elk gebied. Dat is wat we noemen: een discipel zijn van Jezus Christus. Jezus zegt dat al deze dingen realiteit worden in ons leven door het kennen van de waarheid van Gods Woord. Hosea 4:6 zegt “Door gebrek aan kennis gaat Mijn volk ten onder” en Jezus zegt in Johannes 8:32 “Je zult de waarheid kennen en de waarheid [die je kent en kan toepassen] zal je VRIJMAKEN”.

Door de kennis van het Woord van God toe te passen op elk gebied van je leven verandert elke tuin in een Hof van Eden. Het maakt niet uit hoe de tuin van je leven er nu uitziet, misschien staat het vol met onkruid en denk je: “Waar moet ik beginnen?”. Misschien is een gedeelte van je tuin al prachtig en een ander gedeelte ligt vol met puin; je mag weten dat als je standvastig bezig bent met de Gods Woord, dat je tuin zal zijn als Gods Hof van Eden. Misschien is je tuin als een woestijn. Het Woord zegt: “De woestijn zal bloeien als een roos...” Je kunt hier een heel mooi stuk over lezen in Jesaja 35 wat spreekt over de vrijgekochten (jij en ik) en ons leven. Prachtig.

In Jesaja 51:1-3 vinden we het volgende stuk: Hoort naar Mij, gij die de gerechtigheid najaagt, gij die de HERE zoekt. Aanschouwt de rots waaruit gij gehouwen zijt, en de holte van de put waaruit gij gegraven zijt; aanschouwt Abraham, uw vader, en Sara, die u baarde; want Ik riep hem als eenling en Ik zegende hem en vermenigvuldigde hem. Want de HERE troost Sion, Hij troost al haar puinhopen; Hij maakt haar woestijn als Eden en haar wildernis als de hof des HEREN; blijdschap en vreugde zullen er gevonden worden, loflied en geklank van gezang.

We lezen daar: “Kijk naar Abraham, uw vader...” Dit is precies wat de Bijbel zegt in Galaten 3:7 “Begrijp dan toch dat zij die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn.”

Wij zijn die groep mensen waar God over spreekt. Abraham is onze vader en we worden uitgenodigd te kijken naar Gods zegen op het leven van hem en Sara. Er staat dat God hem riep als eenling en hem zegende. Hij werd zeer voorspoedig en invloedrijk en een zegen voor alle volkeren. Dit is blijkbaar ook Gods plan voor jouw leven.

Er bestaan heel wat ideeën over wat het woord ‘zegen’ betekent. Als we onderzoeken naar wat de werkelijke betekenis is van zegen is dat: ‘een bekrachtiging (ontvangen kracht) om voorspoedig te zijn’, of ‘kracht om uitmuntend te zijn in hetgeen waar je je op toelegt’. We noemen dat bovennatuurlijke kracht. Kracht die bovenop jouw natuurlijke kracht komt. Wij, als kinderen van God hebben die zegen!

Dat staat in Galaten 3:9 “Daarom worden zij die uit het geloof zijn, gezegend samen met de gelovige Abraham.”

Het gekke is dat bijna alle Nederlandse vertalingen zeggen: “worden gezegend”, terwijl de grondtekst zegt: “zijn gezegend”. Wat is het verschil: Als je “wordt gezegend” is dat iets wat nog moet gaan gebeuren in de toekomst, maar als je “bent gezegend” dan heb je het nu!

Deze kracht die nu al op jou is wordt zichtbaar zodra je in geloof handelt op het Woord van God. Met God is je leven een succes! Je zou kunnen zeggen: “Ja maar, nu nog niet, want er zijn nu nog allerlei uitdagingen en sommige delen van mijn leven liggen nog overhoop”. Maar dat is niet hoe God spreekt en denkt. We hebben afgelopen zondag gehoord over Jericho in Jozua 6. God zegt daar in vers 2: ”Toen zei de HEERE tegen Jozua: Zie, Ik heb Jericho met zijn koning en zijn strijdbare helden in uw hand gegeven.” Nog voordat het volk aan de opdracht begint om hun belofte [Jericho] in te nemen, heeft God al gezegd: Het is als jouw eigendom, je hebt het al! Dit zie door de hele Bijbel heen.

Dat is geloof; van tevoren zien met de ogen van geloof dat de tuin van je leven als een Hof van Eden is. Gezondheid, voorspoed, heiligheid, blijheid, vrede, rust in je lichaam, in je ziel, in je geest, in je financiën, in je familierelaties, op school, op je werk, in de kerk. Denk en spreek zó over jezelf, over je man, je vrouw, je kinderen, je baan, je toekomst, je leven en handel op basis van Gods instructies en beloften.

Ik ben zo blij met de diensten en de lifegoups waar prediking en onderwijs wordt gegeven over wat de Bijbel zegt over al deze gebieden van ons leven, zodat we praktisch inzicht krijgen in wat we kunnen doen en hoe we kunnen handelen om God te plezieren en Zijn plan voor ieders leven te zien ontvouwen.

De tuin van jouw leven zal zijn als de Hof van Eden en vergeet niet: Je bent gezegend!

http://www.jubilee.nl

 

Reacties

 

 

 

 

Lusthof

 

Een lusthof of lusttuin is een prachtige tuin waar het heerlijk vertoeven is,

waar alle zinnen aangenaam geprikkeld worden door kleurrijke en welriekende bloemen

en het betoverende gezang van vrolijke vogels.

 

Een meer prozaïsche term houdt het op een besloten park.

Lusthoven zijn door de eeuwen veelvuldig beschreven door dichters.

Naarmate de welvaart toenam, kregen lusthoven ook gestalte in tuinen van paleizen en op buitenplaatsen.

Een hof is een tuin die is afgesloten van de buitenwereld, bijvoorbeeld door een heg of een muur. 

 

De Hof van Eden, ook bekend als het Paradijs, is de heerlijke tuin waar Adam en Eva

voor de zondeval verkeerden volgens het eerste bijbelboek Genesis.

 

Bron: Wikipedia

 

 

 

Reacties

 

 

 

 

 

God's Hof

 

 Gij hebt mij betoverd, mijn zuster, bruid, betoverd met één blik van uw ogen, met één snoer van uw halsversiersel. 10 Hoe kostelijk is uw liefde, mijn zuster, bruid,
hoeveel heerlijker uw liefde dan wijn, en de geur van uw oliën dan alle specerijen. 11 Van honigzeem druppelen uw lippen, bruid, honig en melk is onder uw tong; en de geur van uw klederen is als de geur van de Libanon. 12 Een afgesloten hof zijt gij, mijn zuster, bruid, een afgesloten wel, een verzegelde bron. 13 Wat uit u opspruit, is een lusthof van granaatappelbomen, met kostelijke vruchten, hennabloemen en nardusplanten, 14 nardus en saffraan, kalmus en kaneel, met allerlei wierookstruiken, mirre en aloë, met al de kostbaarste specerijen. 15 Fontein der hoven, bron van levend water, beken van de Libanon!
 
HOOGLIED 4: 9-15 
 


Haar verlangen naar Hem wordt vereenzelvigd met zijn verlangen naar haar. De koning beziet haar als iemand die Hij in vertrouwen kan nemen en met wie Hij van nu af aan alles kan delen. Haar genegenheid heeft het gewone niveau ontstegen en is nu zo volwassen en rein, dat hij met haar in het huwelijk kan treden. Zijn geliefde vertoont in haar lichaam nu alle kenmerken van de nieuwe schepping, maar daarvoor had zij talloze tuchtigingen ondergaan en doorstaan. Dat vervult het hart van de koning met zoveel genot en voldoening. We zien dus dat de koning zoveel van haar hield omdat zij onvoorwaardelijk opengesteld had voor het werk van de Heilige Geest. Ze had zich daaraan onderworpen en dat had haar nu aantrekkelijk en mooi gemaakt. De koning is helemaal weg van haar. Gij hebt mij betoverd ‘Dat wil zeggen: Je hebt mijn liefde aangegrepen en mij tot je getrokken. Je hebt mij ontzettend blij gemaakt en ik wil nu niets liever dan dicht bij je zijn. Je hebt antwoord gegeven op mijn verlangen en me daardoor aangespoord om met je mee te gaan. Jouw ogen spreken meer dan welke woorden er ook over je lippen zouden kunnen komen. Wanneer ik in je ogen kijk, weet ik dat je bereid bent de hele weg met mij te gaan.
De ketting om de hals staat voor de gehoorzaamheid aan Gods geboden. Hij zei dus eigenlijk: ‘Door je gehoorzaamheid aan het onderwijs en de instructies van de Heilige Geest, waardoor je zoveel geestelijke wijsheid hebt verkregen heb je mijn hart vervuld met liefde voor jou. Nu weet ik dat je je door Mij zult laten leiden, waarheen dan ook’ Een gelovige kan deze liefde voor Christus alleen verkrijgen als gevolg van een voortdurende tuchtiging. Deze liefde groeit in de loop van de tijd tot volwassenheid, zodat de gelovige op de duur gaat merken dat de genegenheid van zijn hart niet langer gericht is op de dingen van de wereld maar geheel en al op de dingen die boven zijn, in de hemel.
Wanneer een gelovige deze staat bereikt: zal de Heer uitbreken in vreugdevolle lofprijzing: Hoe kostelijk is uw liefde … hoeveel heerlijker uw liefde dan wijn !’
Het geliefde meisje draagt nu de geur van de oliën van de koning bij zich. De koning was gezalfd met de Heilige Geest en het meisje had nu dezelfde zalving van de zelfde Geest ontvangen. De aandacht wordt hier echter niet gevestigd op de zalving als zodanig maar op de heerlijke geur die deze olie verspreidde, hetgeen een van de bijzondere kenmerken van de zalving is. Geur is onzichtbaar en onverklaarbaar. De geur is de vrucht van de gehoorzaamheid aan de Heilige Geest. De geur die hier vermeld wordt verschilt van alle eerder genoemde geuren. Geen enkele parfum en geen enkele specerij ter wereld kan de vergelijking doorstaan met de geur van de zalfolie die het meisje heeft ontvangen. Alleen door deze zalving was het mogelijk dat ‘haar lippen druppelen van honingzeem’.
Voor het maken van honing is echter tijd nodig. Dat kost veel werk gedurende een lange periode. Het is een kwestie van vlijtig werken en geduld vergaren. Dit is een vereiste voor ieder die wil leren om voortdurend in de tegenwoordigheid van God te leven. Uit de mond van dit meisje kwamen geen lege woorden, alleen woorden die aangenaam en opbouwend waren. Haar woorden waren niet impulsief, zoals het klateren van een bergstroom, maar afgewogen, zoals het langzaam druppelen van de honingraat. Daarom wordt van haar gezegd: “Honing en melk is onder uw tong”
Ze had een overvloedige innerlijke voorraad. Honing staat voor iets wat de zwakke versterkt, evenals melk verwijst naar hetgeen opbouwend is voor het jonge en tere. Haar voorraad was zo overvloedig dat ze altijd wel iets had om uit te delen aan mensen in nood. De voorraad honing en melk van deze volwassen bruid lag niet op haar lippen, zodat iedereen het kon zien, maar verborgen onder haar tong.
Haar natuurlijke kledij was nu de berg Libanon. Ze moest nog steeds op aarde wandelen, maar de klederen van haar uitwendige gedrag droegen de geur van de geestelijke verhoging, waarvan de bergtoppen van Libanon het symbool zijn. Het feit dat zij verkeerde in het gezelschap van de Heer, op plaatsen die hoog boven de wereld uitstijgen, betekende dat zij onbewust de geur van deze verheven verblijfplaatsen verspreidde.
Een hof is wat God oorspronkelijk voor de mens in gedachten had. Na de schepping van het heelal en de mens, plantte God een hof. In deze beeldspraak zien we dus dat het meisje in een geestelijke positie is gekomen waarin zij tot lust en voldoening voor de Heer is. Zij is uiteindelijk tot het besef gekomen dat zij niet voor zichzelf bestaat, maar voor het genot en de bevrediging van haar bruidegom, haar minnaar. In deze beelden liggen gedachten opgesloten die spreken van hoge roeping. Ze was niet zomaar een hof, maar een ‘afgesloten hof’, met daarin een ‘afgesloten wel’ en een ‘verzegelde bron”. Dat houd in dat zij er exclusief voor het genoegen van haar bruidegom en minnaar was. Ze was een hof, geen publiek park. Er was maar één persoon die mocht genieten van alle schoonheid van haar geestelijke kenmerken en haar hemelse bekoorlijkheid. Wie niet geheel voor de Here Jezus opzij is gezet, staat open voor van alles en nog wat. We moeten onszelf rein en puur bewaren. Een afgesloten hof is zuivere grond, en het reinigende water van de bron is een beeld voor het afgezonderd worden van de Heer.
Het woord ‘opspuiten’ verwijst naar planten die opkomen. Door zijn geliefde op deze wijze aan te spreken, wijst de Heer erop dat zij nu vol van kracht is – de kracht die de dood overwint en daarboven uitstijgt in opstandingsleven. Het beeld daarvan is de bloeiende staf van Aäron. De levenskracht wordt vergeleken met een gaarde van granaatappelbomen. De betekenis die in de granaatappel ligt opgesloten, is dat er overvloed aan vrucht is. Dit meisje was niet alleen vol van de kracht van het opstandingsleven maar droeg ook de vruchten van dat leven. Het was een rijke hof met allerlei soorten lekker fruit. De vruchten van genade zijn niet van één soort alleen, maar van vele soorten en variëteiten. Niets ontbreekt. De vruchten in het eerste gedeelte wijzen op de vrucht van de Geest in het leven van de gelovige. De geur en alles wat er in het tweede deel genoemd wordt, verwijst naar de zegeningen en de genade van de Heilige Geest.
Een bron is een opslagplaats van levend water, terwijl een fontein opborrelt tot een waterstroom. In Joh, 4: 11 lezen we over een ‘diepe bron’, hetwelk wijst op het vermogen om de instroom van verborgen bronnen in zich op te nemen en op te slaan. Een fontein stroomt voortdurend over. Een bron spreekt van diepte; een fontein van energiek en voortdurend stromen. De hof van de koning had zowel een bron als een fontein die levenskracht bood aan alle planten. De water ontsprong niet in de hof zelf, maar kwam van de hoogten van Libanon. Alle geestelijk verfrissing en irrigatie in het leven van de gelovigen van nu, komen voort uit de Geest des levens die ontspringt in de tegenwoordigheid van de Heer, die ons voor de Vader in de hemel vertegenwoordigt.

Watchman Nee
 
 
 
 
 

Reacties
 
 
 
                                                       Afgesloten Hof
 
  

 

 

Een afgesloten hof zijt gij, mijn zuster, bruid

een afgesloten wel,

een verzegelde bron.

 

Hooglied 4:12

 

 

 

Hier word gesproken over "een hof" en in vers 13 over "een lusthof" en in Hooglied 5 vers 1 over "mijn hof".

En in Hooglied 4:15 word gesproken over "hoven en wateren en stromen" telkens in meervoud.

 

Een hof is wat God oorspronkelijk voor de mens in gedachten had, zoals we in Genesis leren.

Na de schepping van het heelal en de mens, plante God een hof. En hof of tuin is geen gewone grond, geen plek om zomaar willekeurig iets te planten, ook geen plaats voor landbouwkundige doeleinden. In een tuin kunnen bomen staan, maar niet gelet op de handelswaarde ervan. Het enige waar het in een hof om gaat, zijn bloemen en de bloesems, waarvan men prachtige en exotische boeketten samenstelt.

 

In deze beeldspraak zien we dus dat het meisje in een geestelijke positie is gekomen waarin zij tot lust en voldoening voor de Heer is. Zij is uiteindelijk tot het besef gekomen dat zij niet voor zichzelf bestaat, maar voor het genot en de bevrediging van haar bruidegom, haar minnaar.  In deze beelden liggen gedachten opgesloten die spreken van een hoge roeping.

 

Ze was niet zomaar een hof, "maar een afgesloten hof" met daarin "een afgesloten wel" en "een verzegelde bron"

Dat houdt in dat zij er exclusief voor het genoegen  van haar bruidegom en minnaar was. Ze was een hof, geen publieke park.

 

Er was maar een persoonlijk die mocht genieten van alle schoonheid van haar geestelijke kenmerken en haar hemelse bekoorlijkheid.

 

We lezen in Numeri 19:15 dat "elk open vat waarover geen doek gebonden is onrein zal zijn. Een open vat is voor publiek gebruik. Omdat het open is, is het vatbaar voor allerlei ziektes en slechte invloeden.  Wat niet geheel voor de Here Jezus opzij is gezet, staat open voor van alles en nog wat. Wanneer de gelovigen niet zulke  open vaten zouden zijn en afsluitende deksel hadden, zou het werk van de heer veel gemakkelijker zijn.

 

Ook in deze woorden ligt de gedachte opgesloten dat we onszelf rein en puur moeten bewaren.

 

Ook in deze woorden ligt de gedachte opgesloten dat we onszelf rein en puur moeten bewaren.

Een afgesloten hof is zuiver e grond, en het reinigende water van de bron is een beeld voor het afgezonderd worden voor de Heer. ook de bronnen in onze hof zijn niet voor publiek gebruik. We moeten het water daaruit niet zomaar overal heen laten stromen.

 

 

 

 
 
 

Wat uit u opspruit, is een lusthof van granaatappelbomen,

met kostelijke vruchten,

hennabloemen en nardusplanten,

14 nardus en saffraan, kalmus en kaneel,

met allerlei wierookstruiken,

mirre en aloë,

met al de kostbaarste specerijen.

 

Hooglied 4:13 - 14
 
 
Het woord 'opspruiten' verwijst naar planten die opkomen. Door zijn geliefde op deze wijze aan te spreken, wijst de Heer erop dat zij nog vol van kracht is - de kracht die de dood overwint en daarboven uitstijgt in opstandings leven. Een beeld ervan is de bloeiende staf van Aaron.
 
Deze levenskracht wordt vergeleken met een gaarde van granaat appelbomen. De betekenis die in de granaatappel ligt opgesloten, is dat er overvloed aan vrucht is. Zij zit vol voedzame en lekkere zaden. Dit meisje was niet alleen vol van dat leven. Bovendien, al eerder werden haar wangen met granaat appelen vergeleken, die niet alleen vermaard zijn als vrucht maar zich ook onderscheidden door hun schoonheid. Deze gaarde van granaat appelbomen was prachtig en boordevol heerlijke vruchten. Het was een rijke hof met allerlei soorten lekker fruit.
 
Bij de vele planten en bomen die in deze verzen worden genoemd, gaat het telkens om de kleur of om de geur. De geestelijk veranderde bevat  van alles wat mooi is en lekker ruikt. Tegen het einde van vers 14 wordt gesproken over 'wierookstruik ' en 'de kostbaarste specerijen'. Dit laat zien hoe een gelovige welgevallig voor de Heer kan worden.
 
Deze vrucht van genade zijn niet voor een soort alleen, maar van vele soorten en variëteiten.  Niets ontbreek.
- En God is bij machte alle genade in u overvloedig te schenken, opdat gij, in alle opzichten, te alle tijde van alles genoegzaam voorzien, in alle goed werk overvloedig moogt zijn. - 2 Korintiërs 9:8
 
- Daarom houden ook wij sedert de dag, dat wij dit gehoord hebben, niet op voor u te bidden en te vragen, dat gij met de rechte kennis van zijn wil vervuld moogt worden, in alle wijsheid en geestelijk inzicht, 10 om de Here waardig te wandelen, Hem in alles te behagen, in alle goed werk vrucht te dragen en op te wassen in de rechte kennis van God. 11 Zo wordt gij met alle kracht bekrachtigd naar de macht zijner heerlijkheid tot alle volharding en geduld, - Kolossenzen 1:9-11
 
De vrucht in het eerste gedeelte wijzen op de vrucht van de geest in het

 

leven van de gelovige. de geur en alles wat er in het tweede gedeelte word genoemd, verwijst naar de zegeningen en de genade van de heilige Geest. 

(Bron: onbekend)

 

 

Reacties

 

Wie ik ben in Hem!

Je identiteit rechtstreeks uit Gods Woord

Wat zegt God over wie jij bent?
Jezus zegt: Ik ben het licht dat naar de wereld is gekomen, opdat iedereen die in Mij gelooft niet meer in de duisternis is. Johannes 12:46 Als jij in Jezus gelooft, als jij belijdt dat Jezus de Zoon van God is, dan blijft God in jou en jij in God. (1 Joh.4:15). Doordat Jezus voor jou en jij voor Hem gekozen hebt, geldt het volgende voor jou:
 

Door Gods genade ben ik dit geworden:

• Ik ben een kind van God (1Joh. 3:1)• Ik ben een nieuwe schepping (2 Kor 5:17) • Ik ben door God uitverkoren, heilig en geliefd (Kol 3:12; 1 Tess 1:4) • Ik ben een zoon van God en ik ben in Christus één met andere christenen (Gal 3:26,28) • Ik ben een kind van het licht en niet van de duisternis (1 Tess 5:5) • Ik ben een heilige ( Ef 1:1; 1 Kor 1:2; Fil 1:1; Kol 1:2) • Ik ben rechtvaardig en heilig (Ef 4:24) • Ik ben uit God geboren. Het kwaad, de duivel, heeft geen vat op mij (1 Joh 5:18) • Ik ben het licht der wereld (Mat. 5:14) • Ik ben het zout der aarde (Mat. 5:13) • Ik ben een rank van de ware wijnstok, en draag vrucht door Christus (Joh. 15:1,5) • Ik ben door Christus uitgekozen en aangewezen om zijn vrucht te dragen (Joh 15:16) • Ik ben een dienaar van de gerechtigheid (Rom 6:18) • Ik ben een dienaar van God (Rom 6:22) • Ik ben een zoon van God; God is mijn geestelijke vader • (Rom 8:14,15; Gal 3:26; 4:6) • Ik ben een mede-erfgenaam van Christus, en heb deel aan het erfgoed van Christus (Rom 8:17) • Ik ben Gods tempel. Zijn Geest en zijn leven wonen in mij (1 Kor 3:16; 6:19) • Ik heb mij aan de Heer gehecht en ben één geest met Hem (1 Kor 6:17) • Ik ben en lid van het Lichaam van Christus ( 1 Kor 12:27; Ef 5:30) • Ik ben verzoend met God en Hij heeft mij de bediening der verzoening gegeven (2 Kor 5:18,19) • Ik ben een erfgenaam van God omdat ik een zoon van God ben (Gal 4:6,7) • Ik ben een maaksel van God, in Christus Jezus geschapen om zijn werk te doen (Ef 2:10) • Ik ben een huisgenoot van God (Ef 2:19) • Ik ben een burger van een rijk in de hemelen en ik heb nu al een plaats in de hemelse gewesten (Fil 3:20; Ef 2:6) • Ik ben verborgen met Christus in God (Kol 3:3) • Ik ben verschijn in heerlijkheid met Christus (Kol 3:4) • Ik heb deel aan de hemelse roeping (Heb 3:1) • Ik heb deel aan Christus, ik heb deel aan zijn leven (Heb 3:14) • Ik ben een levende steen en laat me gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis (1 Pet 2:5) • Ik hoor bij een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk God ten eigendom (1Pet 2:9,10) • Ik ben een bijwoner en vreemdeling in deze wereld waar ik tijdelijk woon (1Pet 2:11) • Ik ben een kind van God en ik zal gelijk zijn aan Christus, als Hij terugkomt op de aarde (1 Joh 3:1,2) • Ik ben NIET de grote "Ik ben" (Ex 3:14; Joh 8:24,28,58) Maar door de genade van God ben ik wat ik ben (1 Kor 15:10)
 

Door Gods genade ben ik in Christus en...

• Word ik niet meer veroordeeld (Rom 8:1) • Ben ik rechtvaardig voor God heb vrede met Hem door Jezus (Rom 5:1)• Ben ik met Christus gestorven en heerst de zonde niet meer over mijn leven (Rom 6:1-14) • Heb ik de Geest van God ontvangen, opdat ik weet wat God mij in zijn genade schenkt (1 Kor 2:12) • Heb ik de gezindheid van Christus (1 Kor 2;16) • Ben ik gekocht en betaald; ik ben niet van mijzelf; ik ben van God (1 Kor 6:19,20) • Ben ik door God in Christus gezalfd en verzegeld en heb ik de Heilige Geest ontvangen, die een onderpand is van mijn erfenis ( 2 Kor 1:21; Ef 1:13,14) • Leef ik niet meer voor mezelf, maar voor God, omdat ik gestorven ben in Christus (2 Kor 5:14,15) • Ben ik rechtvaardig gemaakt (2 Kor 5:21) • Ben ik met Christus gekruisigd en toch leef ik; maar niet mijn ik, maar Christus leeft in mij. Mijn leven is van Christus (Gal 2:20)• Ben ik gezegend met geestelijke zegeningen (Ef 1:3) • Ben ik uitverkoren voor de grondlegging der wereld, opdat ik heilig en onberispelijk zou zijn voor Gods aangezicht (Ef 1:4) • Ben ik door God bestemd als zijn zoon aangenomen te worden (Ef 1:5-10) • Zijn mijn zonden vergeven en mag ik Gods overvloedige genade ontvangen • Ben ik mede levend gemaakt met Christus (Ef 2:5) • Ben ik met Christus opgewekt en heb ik met Hem een plaats gekregen in de hemelse gewesten (Ef 2:6) • Heb ik door de Geest toegang tot de Vader (Ef 2:18) • Mag ik in vrijmoedigheid, vrijheid en vertrouwen tot God naderen (Ef 3:12) • Ben ik verlost van de macht van de satan en overgebracht in het Koninkrijk van Christus ( Kol 1 :13) • Zijn al mijn zonden vergeven. Ik sta niet meer in de schuld bij God (Kol 1:14)• Ben ik volmaakt in Christus (Kol 1:27)• Ben ik geworteld in Christus en word ik opgebouwd in Hem (Kol 2:7) • Ben ik geestelijk besneden. Mijn oude natuur is van mij weggenomen (Kol 2:11) • Heb ik de volheid verkregen in Christus (Kol 2:10) • Ben ik begraven, opgewekt en levend gemaakt met Christus (Kol 2:12,13) • Ben ik met Christus gestorven en opgewekt. Mijn leven is verborgen met Christus in God. Christus is nu mijn leven (Kol 3:1-4) • Heb ik een geest gekregen van kracht, liefde en bezonnenheid (2 Tim 1:7) • Heeft God ons gered en geroepen met en heilige roeping (2 Tim 1:9; Tit 3:5) • Schaamt Jezus Zich niet mij broeder te noemen, omdat ik geheiligd ben en één met Hem die mij geheiligd heeft (Heb 2:11) • Mag ik vrijmoedig voor Gods aangezicht naderen, om barmhartigheid en genade te vinden in tijden van nood. (Heb 4:16) • Heeft God mij met kostbare en zeer grote beloftes begiftigd, opdat ik deel zou hebben aan de goddelijke natuur (2 Pet 1;4)
Bron:EO
 
 
Lees meer...
 
 
 
Een intieme relatie met God hebben

In Hooglied 4:12, noemt De Bruidegom de bruid een “besloten tuin”- een exclusieve tuin, verzegeld voor de Bruidegom. Zij is voor niemand anders. Zij behoort exclusief toe aan de Heer.

door Zac Poonen, vertaling Michel de Ruijter

Is jouw relatie met de Heer zo? Kan de Heer tegen jou zeggen, “Jij bent mijn privé tuin, exclusief van Mij”? Er zijn veel aantrekkelijke dingen in de wereld te vinden, zoals mogelijkheden om veel meer geld te verdienen, dan we nodig hebben, om aardse macht te krijgen of beroemd te worden en een naam voor ons zelf te maken, enzovoort. Zulke verleidingen kunnen vergeleken worden met andere mannen, die de bruid proberen te verleiden. De bruid hier wordt er niet door verleid. Zij is volkomen gericht op haar geliefde. Zij behoort haar Bruidegom exclusief toe.

Heel weinig gelovigen leven in een dergelijke relatie met Christus en dat is de reden dat ze Hem niet intiem kennen en Zijn Woord niet begrijpen.

Het geheim van het begrijpen van de Bijbel is om eerst een intieme relatie met de Heer te hebben – wie kan ons beter uitleggen wat Zijn Woord betekend dan Hij zelf? Wandel met Hem, zoals de eerste apostelen deden en verlang er naar dat Hij tot je spreekt. Dan zullen je ogen geopend worden zoals die van hen en je hart zal in vuur en vlam gezet worden, zoals die van hen. Dit is wat ik ontdekt heb in de laatste veertig jaar die ik met de Heer gewandeld heb.

Dan zal de bruid de noordelijke wind en de zuidelijke wind uitnodigen om door haar tuin te waaien (Hooglied 4:16). De noordenwind is de koude wind van lijden, tegenslag en beproeving; en de zuidenwind is de wind van zegen, bemoediging, voorspoed en blijdschap. Het maakt niet uit welke van deze winden waait; het resultaat zal hetzelfde zijn – het stromen van een (balsem-)geur. Of we nu een comfortabel gemakkelijk leven hebben, of een leven vol moeilijkheden en beproevingen, door de genade van God kan er altijd een geur van Christus uit ons voortkomen. Dankzegging, lofprijs en aanbidding voor God zal uit ons leven voortkomen, ongeacht de omstandigheden.

“Mijn geliefde kome tot zijn hof en eet daarvan de kostelijke vrucht” (Hooglied 4:16). Alles wat ons leven (onze tuin) produceert is voor de Heer – niet om indruk te maken op andere mensen hoe geestelijk we zijn. Als je een getuigenis van je leven geeft, probeer anderen dan niet te laten zien wat een fantastisch mens je bent. Laat hen zien wat een fantastische Redder je hebt! Anders zullen je vruchten voor mensen zijn en niet voor de Heer. Hier zegt de bruid; “Alles in mijn tuin is alleen voor mijn Geliefde”.

Heeft God je gebruikt om iemand tot Christus te brengen? Verblijd je niet over wat jij hebt gedaan. Verblijd je met de engelen dat een zondaar berouw heeft gekregen. Hij is een bekeerling van de Heer en niet van jou. Als je een offer voor de Heer gebracht hebt, laat niemand daar van af weten. Waarom moeten we adverteren met onze offers? Gaat een vrouw, die haar echtgenoot innig lief heeft, de hele wereld vertellen wat ze allemaal voor hem doet en welke offers ze daarvoor brengt? Er zijn zoveel liefdevolle geheimen tussen een vrouw en haar echtgenoot. Er zouden ook liefdevolle geheimen tussen jou en de Heer moeten zijn. Misschien besteed je tijd alleen met de Heer – Goed. Maar waarom zou iemand anders daar weet van hebben? Een vrouw, die verliefd is op haar echtgenoot wil niet dat iemand weet van hun tijd samen. Daarom zegt Jezus ons de deur te sluiten als we bidden. Niemand zou moeten weten van de tijd die we doorbrengen met onze Geliefde.

Maar het is echt zeldzaam om dergelijke Christenen tegen te komen. De meeste van hen vertellen erg graag aan iedereen over hun offers en diensten voor de Heer – om daar zelf eer voor te ontvangen! Dat is het duidelijkste bewijs dat zij geen liefdesrelatie met de Heer hebben. Hooglied is een belangrijk boek voor al deze Christenen. Ik ben de Heer innig dankbaar dat Hij me eerst dit boek heeft laten bestuderen, toen ik aan mijn leven als Christen begon. Deze liefdesrelatie met de Heer zou de basis moeten vormen voor álles wat we voor Hem doen.

(Zac Poonen heeft zich 40 jaar ingezet voor het stichten van nieuwe gemeentes. Hij is de schrijver van 25 boeken over verdieping in het geloof)
Bron: http://www.cfcindia.com


Hoor! Mijn lief! Kijk! Hij komt, springend over de bergen, dansend over de heuvels. Als een gazelle is mijn lief, als het jong van een hert. Kijk! Hij staat al bij de muur. Hij blikt door het venster, tuurt door de spijlen. Mijn lief roept mij toe: ‘Sta op, vriendin! Mooi meisje, kom! Kijk! De winter is voorbij, voorbij zijn de regens, weggegaan. De bloemen zijn verschenen op het veld, nu breekt de zangtijd aan, het koeren van de duif klinkt op het land. De vijgenboom is al vol vruchten, de wijnstok rankt en geurt. Sta op, vriendin, Mooi meisje, kom!

Mijn duif in de rotskloof, verscholen in de bergwand, laat mij je gezicht zien, laat mij luisteren naar je stem, want je stem is zo lieflijk, je gezicht zo bekoorlijk.’ Vang voor ons de vossen, vang die kleine vossen. Ze vernielen de wijngaard, onze wijngaard vol bloeiende ranken. Mijn lief is van mij, en ik ben van hem. Hij weidt tussen de lelies. Nu de dag weer ademt en het duister vlucht - ga nu weg, mijn lief. Spring als een gazelle, als het jong van een hert over de geurige bergen  -  
Hooglied 2:8-17

(Manna-vandaag.nl)
 
 
 
 
 
 
 

Lees meer...
Beloved Garden!
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
Link naar:
 
 
 
 
 
 

Beloved Garden

is een prachtige tuin

waar het heerlijk vertoeven is,

met kleurrijke

en welriekende bloemen

en het betoverende gezang

van vrolijke vogels.

 

 

 

  
 
  
Beloved Garden:
 
Een plaats om tot rust te komen.
Een plaats om tot jezelf te komen.
Een plaats om je eens even lekker terug te trekken
en bij te tanken.
En dat doe ik in mijn Beloved Garden
in mijn geliefde tuin.
Heerlijk genieten.
En dat doe je het beste met het Woord van God.
Het boek Hooglied leek mij het beste passend
in mijn Beloved Garden.
 
@Beloved Daughter
 
 
  
 
  
 
  
  
  
    
 
 
 
Meer van Beloved Daughter:

    Afgesloten Hof

    Beautiful Place

    Beloved Court

    Beloved Daughter

    Beloved Garden

    Beloved Place

    Beloved Woman

    Bride of Christ

    Daughter of Christ

    Deserted Place

    Desolate Place

    God's garden

    Holy Place

    Hooglied

    Lonely PLace

    Lovely Garden

    Oase

    Resting Place

    Rose of Love

    Rose of Sharon

    Prince of Peace

    Schuilgrot

    Tuin van God

    Vreugdebron

    Vredevorst

  

 

 

Laatste reacties
    Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl